Assistència tècnica als Ajuntaments

Serveis d'assitència tècnica per als Ajuntaments

Oferim a les administracions públiques i als ciutadans serveis d'administració electrònica com ara del Consorci AOC i CATCert.
Aquest departament del Consell, té com a objectiu dinamitzar el desenvolupament de la comarca utilitzant les noves tecnologies de la informació.
Aquest conveni regula l'assistència i assessorament relatiu a l'aplicació del planejament urbanístic. Emet informes facultatius i dictamina les reclamacions presentades referents a llicències d'obres, activitats, ruïnes, etc, a sol•licitud de l'alcaldia, Comissió de Govern o Ple de l'Ajuntament. ...
EL Consell Comarcal del Montsià presta a la totalitat de municipis de la comarca (12), d’acord amb la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental, el servei d’avaluació i d’elaboració d’informes de les activitats classificades a l’annex II, que són objecte d’obtenir llicència ambienta
D’acord amb el conveni de delegació subscrit amb la Diputació per la inversió d’obres i serveis de competència comarcal, els exercicis 2011 i 2012, s’han destinat a inversions en camins municipals i s’han executat segons les actuacions següents, amb un import total de 141.795,34 €. LA GALERA: Camí ...
El Consell Comarcal del Montsià realitza treballs d’arranjament de camins de titularitat municipal. Aquestes actuacions s’adscriuen en el denominats plans de camins. Les actuacions es realitzen mitjançant dues línies: manteniment i inversió. Servei Inventari de l'estat actual dels camins, anàlisi i ...
D’acord amb el Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Montsià per a optimitzar la prestació dels serveis municipals 2016-2019 s’han concedit a diferents municipis de la comarca subvencions destinades a l’execució d’obres d’ ...
Els serveis que dóna l'Oficina de Rehabilitació d'Habitatges són els següents: Informació sobre els ajuts oficials vigents en matèria de rehabilitació d'habitatges atorgats per l'Estat i per la Generalitat de Catalunya: Rehabilitació d’habitatges Informació general Document general Rehabilitació d’ ...
Subscriure a

Col·labora