Servei d’Integració Familiar en família extensa (SIFE comarcal del Montsià)

Prestació del servei garantida i gratuïta.

DEFINICIÓ

 

Servei que contempla les tasques derivades de la valoració i formació de la família extensa que vol acollir i la integració en aquesta del menor.

 

OBJECTE

 

Donar resposta a situacions i necessitats dels menors tutelats per la Generalitat de Catalunya que requereixen una atenció alternativa a la seva família d’origen.

 

FUNCIONS

 

  • L’estudi, la valoració, la preparació de les famílies extenses candidates ha acollir un menor.
  • L’acoblament del menor en la família extensa.
  • El seguiment posterior del menor d’acord amb les directrius de l’EAIA.
  • La formació de les famílies extenses acollidores.

 

EDAT I SITUACIÓ DE POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Menors desemparats, sota les funcions tutelars de la Generalitat de Catalunya, que necessiten una família extensa acollidora que resideixen en qualsevol de les poblacions de la comarca del Montsià.

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

1 psicòloga i 1 treballadora social.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

Menors del quals la Generalitat de Catalunya hagi assumit les funcions de tutela i les seues famílies extenses.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei s’executa mitjançant les intervencions de les diferents professionals del SIFE.

 

 

Subscriure a

Col·labora