Servei d’Atenció Domiciliària: Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

Prestació del servei garantida i subjecta a copagament.

DEFINICIÓ

 

El Servei d'Atenció Domiciliària: Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) està format per 2 treballadores socials i 14 treballadores familiars que proporcionen atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. Aquest servei es pot complementar amb altres modalitats d’atenció i té com objectiu promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

 

FUNCIONS

 

  • Atenció personal
  • Ajuda a la llar
  • Suport social i familiar
  • Relació amb l’entorn
  • Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Població en general. Les persones destinatàries són aquelles empadronades als municipis de menys de 20.000 habitants que composen la comarca del Montsià*. ( *La ciutat d’Amposta queda exclosa donat que compta amb més de 20.000 habitants i disposa d’una àrea bàsica de serveis socials independent).

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Totes les treballadores familiars en plantilla disposen del certificat de professionalitat exigible l’any 2015.

 

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

Recollits al Reglament del Servei d’Atenció Domiciliària del Consell Comarcal del Montsià publicat al BOP de Tarragona número 178 – 03/08/2011:

“1. Persones i/o  unitats de convivència en situació de risc social i amb dificultats d’adaptació social (problemes d’organització de la llar, atenció a les persones que formen part de la unitat de convivència i de relació amb l’entorn per manca d’hàbits o d’habilitats)

a) Manca de capacitat o hàbits per l’autocura i en la relació amb l’entorn.

b) Manca de capacitat o hàbits per l’organització de la llar, familiar  i per l’atenció als membres de la família, especialment dels infants i altres persones en situació de vulnerabilitat.

2. Persones i/o unitats de convivència amb manca d’autonomia personal o en situació de dependència, que es troben, per motius físics, psíquics o socials, amb dificultats per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar. Especialment persones que:

a) Viuen soles i no tenen suport social i/ o familiar suficient per atendre les seves necessitats bàsiques, socials i comunitàries.

b) Viuen amb altres persones que no poden atendre les seves necessitats bàsiques, socials i comunitàries.”

 

COST DE REFERÈNCIA

 

Recollit a l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària del Consell Comarcal del Montsià publicada al BOP de Tarragona número 184 – 10/08/2011:

“La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança per a la prestació del servei és: per cada hora o fracció del servei prestat: 16,25 €. Aquest preu públic s’actualitzarà anualment segons l’Índex de preu de consum (IPC).

Per valorar la capacitat econòmica de la persona usuària s’ha de tenir en compte els ingressos percebuts durant l’exercici anterior del reconeixement del dret o bé, les últimes dades disponibles a l’Agència Tributària.

Per conèixer aquesta dada, la persona usuària ha d’acceptar, mitjançant autorització, que el Consell Comarcal del Montsià pugui consultar l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

També s’ha de tenir en compte el nombre de persones a càrrec que la persona usuària pugui tenir. Per comptabilitzar-les, s’ha de presentar el certificat de convivència emès per l’ajuntament pertinent, que serà validat per la informació que el Consell Comarcal obtingui de l’IRPF.

Es podrà tenir en compte els ingressos de l’any corrent en el cas que la situació s’hagi modificat substancialment respecte l’any anterior.”

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei s’executa mitjançant les actuacions de les diferents treballadores familiars i supervisió del personal tècnic social en plantilla del Consell Comarcal del Montsià.

 

CONTACTE

 

Per accedir a aquest servei us podeu posar en contacte a través del  correu electrònic, atenciopersones@montsia.cat o bé adreçant-vos als Serveis Socials Bàsics del vostre municipi.

 

Subscriure a

Col·labora