Informació General

PER A QUÈ SERVEIX L’OCIC MONTSIÀ?

 

 • Per a atendre les consultes que formulin els ciutadans i ciutadanes sobre qualsevol temàtica de consum, relacionada amb: drets o deures com a persones consumidores, manera de procedir davant una determinada situació, i compra de béns o la prestació de serveis
 • Per a tramitar les reclamacions presentades per les persones consumidores o usuàries contra una empresa o establiment.
 • L’oficina fa de mediadora entre la persona consumidora i l’empresa o establiment a qui es reclama. La mediació és voluntària i no es pot imposar cap solució. L’objectiu és arribar a un acord amistós entre les parts, aconseguint-se una solució pràctica, ràpida i efectiva per ambdues parts i evitant així altres procediments, com la via judicial.
 • Per a tramitar denúncies quan hi ha indicis objectius de què una empresa o establiment incompleix la normativa, podent donar lloc a un expedient sancionador.
 • Per a col·laborar amb la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) en tots aquells casos que s’hagin sotmès a l’arbitratge de consum com a mode de solució.
 • Per a realitzar tasques de formació i informació en matèria de consum. De forma gratuïta, s’ofereixen xerrades a centres educatius, associacions, entitats, administracions i altres col·lectius, sobre qualsevol temàtica de consum que es demani.

 

QUI POT UTILITZAR ELS SERVEIS DE L’OCIC DEL MONTSIÀ?

 

 • Qualsevol persona, establiment o administració es pot adreçar per a sol·licitar informació i realitzar consultes de consum.
 • Poden presentar queixes, reclamacions i denúncies les persones físiques amb domicili a la comarca del Montsià a qui els sorgeixi una incidència o conflicte en relació a un bé que hagin comprat o a un servei que hagin contractat a una empresa o un establiment, amb independència d’on tingui el domicili l’empresa o establiment. També les persones jurídiques que tinguin la consideració de microempreses i treballador/es autònoms d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig,  i que hagin mantingut una relació de consum amb prestadors de serveis bàsics i de tracte continuat (aigua, llum, gas, telefonia, transports, etc). Caldrà complimentar degudament el formulari de declaració responsable.
 • No podran presentar reclamacions ni denúncies davant de l’OCIC aquelles persones que no tinguin la consideració legal de persones consumidores, com ara: empreses en el marc del seu desenvolupament comercial, conflictes entre particulars, conflictes entre empreses, conflictes amb altres administracions públiques (ajuntaments, hisenda, trànsit...). Qualsevol d’aquests casos, en els quals no tenim la consideració de consumidors (sinó el de veí, empresari, ciutadà, contribuent, infractor, etc), disposa d’altres vies i mecanismes a través de les quals poder actuar o recórrer.

 

CAL TENIR EN COMPTE QUE…

 

L’OCIC no pot intervenir: 

 • En temes que afectin a les relacions privades entre particulars.
 • En qüestions iniciades a la via judicial o sobre les quals ja hagi recaigut sentència ferma.
 • Quan el conflicte versi sobre un fet delictiu o sobre danys corporals o materials.
 • En reclamacions sobre assumptes que derivin d’altres administracions públiques.
 • Tots aquells temes que no estiguin vinculats amb el consum.

 

Subscriure a

Col·labora