Òrgans de Govern

PLE DEL CONSELL

El Ple és integrat per tots els Consellers i Conselleres com a membres de ple dret i sota la presidència del President/a.

Les competències del Ple són les següents:

 1. Elegir el President del Consell Comarcal.
 2. Establir l'organització del Consell Comarcal.
 3. Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances.
 4. Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
 5. Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari.
 7. Aprovar els plans comarcals.
 8. Exercir la potestat expropiatòria.
 9. Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 10. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l'exercici de activitats econòmiques.
 11. Delegar competències en els municipis.
 12. Aprovar la plantilla de personal, la fixació de la quantia de les retribucions fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això d'acord amb les Normes Reguladores de la Funció Pública Local i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
 13. Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i administracions públiques.
 14. Exercir accions administratives i judicials en matèries de la seva competència.
 15. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 16. Alienar el patrimoni.
 17. Votar la moció de censura al President/a.
 18. Nomenar i separar el/la Gerent.
 19. Aprovar el Programa d'Actuació Comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
 20. Aprovar els plans i programes urbanístics les competències de les quals tingui com a pròpies o en règim de delegació.
 21. Exercir les altres atribucions que expressament li assignin les Lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

 El ple ordinari del Consell Comarcal del Montsià se celebra el primer dimecres no festiu dels mesos imparells (bimensual). El formen tots els càrrecs electes de la corporació

 • ACORD MUNICIPAL (AM)
 • COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)
 • CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
 • CONFLUÈNCIA (C)
 • ARA PACTE LOCAL (APL)

Ordres del dia prèvies a la celebració del Ple

Actes del Ple

Opinió i mocions de l'oposició

Podeu consultar les notícies sobre els plens del Consell Comarcal del Montsià aquí.

CONSELLERS COMARCALS

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat que, sota la presidència del President o Presidenta, és integrat per Consellers i Conselleres en número no superior a un terç del nombre legal de membres del Consell, nomenats i separats lliurement per aquell, havent de donar compte al Ple.

En el cas que en la Comissió de Govern hi hagi presencia de més d'un grup polític, els Consellers i les Conselleres que els representin seran nomenats pel President/a a proposta dels respectius grups; en el cas de separació d'un Conseller o una Consellera de la Junta de Govern, el President/a informarà prèviament al portaveu del grup polític al qual pertanyi l'esmentat Conseller o Consellera.

Es pot preveure la participació de membres amb veu però sense vot, nomenats de manera discrecional per la Presidència.

La competència bàsica de la Junta de Govern és la prestació d'assistència al President/a en l'exercici de les seves atribucions i podrà tenir a més aquelles altres atribucions que el President o el Ple li deleguin. A través d'aquest Reglament, queden delegades específicament a la Junta de Govern les competències plenàries següents:

 1. L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 2. La contractació del personal laboral, excepte aquell vinculat a programes ocupacionals, subvencions amb termini concret i, en general, aquelles de durada manifestament temporal no previstes en plantilla.
 3. L'exercici de les competències previstes per les lletres h) i p) de l'article 7 d’aquest Reglament, en cas d'urgència, que hauran de ser posteriorment elevades al Ple per a la seva ratificació.
 4. L’aprovació de convenis inter-administratius o amb associacions i entitats sense ànim de lucre, sempre que el seu contingut no faci referència a matèries no delegables o no delegades.
 5. L’acceptació de subvencions.

Acords Junta de Govern

Membres de la Junta de Govern:

Sra. Teresa Esmel Casanova
Sra. Maria Neus Sancho Sanz
Sra. Lídia Ferré Ferré
Sr. José Francisco Perez Ferré
Sr. Guillem Carles Prieto
Sr. Manel Ferré Montañés
Sr. Ramón Muñoz Verge
Sr. Antonio Ollés Molias

 

CONSELL D'ALCALDES

El Consell d’Alcaldes i Alcadesses està integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca, formin o no part del Ple del Consell Comarcal. Aquesta representació no és delegable de manera permanent, únicament ho és de manera eventual i la delegació per l’assistència haurà de recaure necessàriament en un/a tinent d'alcaldia, o si no n'hi ha, en un/a regidor/a del mateix municipi, i haurà de ser comunicada al Consell Comarcal prèviament a la sessió de l’òrgan per a la que s’hagi previst la delegació.

El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

 1. L'aprovació del programa d'actuació comarcal.
 2. L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 3. Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
 4. Els plans sectorials comarcals.
 5. La modificació dels límits comarcals.
 6. El canvi de nom o de capital de la comarca.
 7. Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

 El Consell d'Alcaldes del Montsià se celebra de manera trimestral i està compost pels alcaldes i les alcaldesses dels municipis del Montsià.

ALCALDES I ALCALDESSES DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ LEGISLATURA 2023 - 2027

 • Il·lm. Sr.  Joan Roig Castell, ALCALDE D’ALCANAR
 • Il·lm. Sr.  Adam Tomàs Roiget, ALCALDE D’AMPOSTA
 • Il·lm. Sra. Neus Franch Bertomeu, ALCALDESSA DE FREGINALS
 • Il·lm. Sr. Ramón A. Muñoz Verge, ALCALDE DE LA GALERA
 • Il·lm. Sr. José Alexis Albiol i Roda, ALCALDE DE GODALL
 • Il·lma. Sra. Daniela Lleixà i Lleixà, ALCALDESSA DE MAS DE BARBERANS
 • Il·lm. Sr. René Gonel Arasa, ALCALDE DE MASDENVERGE
 • Il·lm. Sr.  Javier Reverté Balada, ALCALDE DE LA RÀPITA
 • Il·lma. Sra. Maria Teresa Solsona Beltri, ALCALDESSA DE SANT JAUME D’ENVEJA
 • Il·lm. Sr. Antoni Ollés Molías, ALCALDE DE SANTA BÀRBARA
 • Il·lma. Sra.  Maria Victòria Almuni Balada, ALCALDESSA DE LA SÉNIA
 • Il·lma. Sra. Núria Ventura Brusca, ALCALDESSA  D’ULLDECONA
 • Il·lm. Sr.  Rafel Porres Marmol, ALCALDE DELS MUNTELLS

 

COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives són òrgans col·legiats formats exclusivament per membres de la corporació, tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Poden ser permanents o amb caràcter especial.

Les comissions informatives del Consell Comarcal del Montsià se celebren el dimecres anterior a la celebració del Ple del Consell. Exepte la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes que se celebra el dilluns anterior a la celebració del Ple del Consell.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TURISME I MEDI AMBIENT

PRESIDENTA: Sra. Neus Sancho Sanz
VOCALS:
Sr. Juan Abelardo Lleixà Lleixà
Sra. Lídia Ferré Ferré
Sr. José Francisco Pérez Ferré
Sr. Manel Ferré Montañés
Sr. Francisco Reverter Sánchez
Sra. Maria Nieves Franch  Bertomeu
Sr. Alfred Paredes Poy
Sra. Araceli Villalbí Forcadell
Sr. Joan Moisés Reverté
Sr. Pepo Morillo Estrada

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PRESIDENT: Sr. José Francisco Pérez Ferré
VOCALS:
Sr. Juan Abelardo Lleixà Lleixà
Sra. Lídia Ferré Ferré
Sra. Maria Neus Sancho Sanz
Sra. Manel Ferré Montañés 
Sr. Ramon Muñoz Verge
Sra. Maria Elena Queral Castellà
Sr. Joan Bertomeu Zaragoza
Sr. Valentí Garcia Costa
Sra. Mercè Carbó Gascó
Sr. Joan Moisés Reverté
Sr. Pepo Morillo Estrada

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ RURAL I ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS.

PRESIDENTA: Sra.Lídia Ferré Ferré
VOCALS:
Sr. Juan Abelardo Lleixà Lleixà
Sr. José Francisco Pérez Ferré
Sra. Maria Neus Sancho Sanz
Sra. Maria Elena Queral Castellà
Sr. Francisco Reverter Sánchez
Sra. Maria Nieves Franch  Bertomeu
Sra. Sonia Tomàs Roiget
Sr. Valentí Garcia Costa
Sr. Josep Lluís Gimeno Vegué
Sr. Joan Moisés Reverté
Sr. Pepo Morillo Estrada

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES

PRESIDENT: Sr. Ramón Muñoz Verge
VOCALS:
Sra. Lídia Ferré Ferré
Sr. Juan Abelardo Lleixà Lleixà
Sra. Maria Neus Sancho Sanz
Sr. Antonio Ollés Molías
Sra. Maria Elena Queral Castellà 
Sr. Francisco Reverter Sánchez
Sr. Joan Roig Castell
Sr. Alfred Paredes Poy
Sra. Araceli Villalbí Forcadell
Sr. Joan Moisés Reverté
Sr. Pepo Morillo Estrada

COMISSIÓ INFORMATIVA D’AFERS INTERNS I BON GOVERN

PRESIDENT: Sr. Guillem Carles Prieto
VOCALS:
Sra. Lídia Ferré Ferré
Sr. José Francisco Pérez Ferré
Sr. Juan Abelardo Lleixà Lleixà
Sr. Ramon Muñoz Verge
Sr. Maria Elena Queral Castellà
Sra. Maria Nieves Franch  Bertomeu
Sr. Joan Bertomeu Zaragoza
Sr. Joan Moisés Reverté
Sr. Pepo Morillo Estrada

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

PRESIDENT: Sr. Manel Ferré Montañés
VOCALS:
Sra. Lídia Ferré Ferré
Sr. José Francisco Pérez Ferré
Sr. Maria Neus Sancho Sanz
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Francisco Reverter Sánchez
Sra. Maria Nieves Franch  Bertomeu
Sra. Mercè Carbó Gascó
Sra. Sonia Tomàs Roiget
Sra. Susanna Cardona Mestre
Sr. Joan Moisés Reverté
Sr. Pepo Morillo Estrada

 

Col·labora