Consell

Us dono la benvinguda al Montsià i a la pàgina web del nostre Consell Comarcal, un espai virtual que té com a objectiu millorar la comunicació amb la ciutadania, i oferir informació sobre els serveis i activitats que prestem.Com a entitat local de caràcter territorial, i en nom dels 12 municipis i...
El Pla d’Actuació Comarcal 2019-2023 (PAC) és el full de ruta per a l’acció política i tècnica del Consell Comarcal del Consell Comarcal del Montsià. Reflecteix la voluntat i el compromís de la institució per dur a terme un conjunt de polítiques comarcals que permetin cobrir les necessitats més...
Pla d'acció en igualtat entre homes i dones del Consell Comarcal del MontsiàPla de mesures antifrau del Consell Comarcal del MontsiàPla comarcal de Joventut 2020-2024Pla d'actuació comarcal de Joventut 2022-2023Pla comarcal de polítiques LGTBI 2020-2024Protocol comarcal d'actuació davant violències...
Enquestes de 2022:Enquesta participativa per conèixer més sobre el SIAD a través de l'instagram del Consell Comarcal del Montsià: Preguntes i Resultats Processos participatius de 2021:Enquesta sobre percepció i vivències de violències sexuals als espais festius del Montsià. Noticia Comissió...
 L'actual gerent del Consell Comarcal del Montsià és  Cristina Guerrero Vall. Les funcions de la gerència del Consell Comarcal  són, en base al que determina l'article 16.1 del text refós de la llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, així...
Ordenances reguladores i reglamentsDurant l'actual mandat de 2019-2023 el Consell Comarcal del Montsià no ha tingut resolucions judicials.
El 4 d’abril de 1987 s’aprovà la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya que en el seu article 3r constitueix la comarca com una entitat local de caràcter territorial, dotada d’autonomia i de personalitat jurídica pròpia, formada per l’agrupació de municipis. Aquesta llei atribueix a la...
Tota la informació sobre els 25 consellers/eres del Consell Comarcal del Montsià
Les Cartes de Serveis dels consells comarcals són documents escrits que informen públicament a les persones i ajuntaments sobre els serveis que es presten, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que els assisteixen.L’objectiu principal és definir i difondre els...
PLE DEL CONSELL El Ple és integrat per tots els Consellers i Conselleres com a membres de ple dret i sota la presidència del President/a. Les competències del Ple són les següents: Elegir el President del Consell Comarcal. Establir l'organització del Consell Comarcal. Aprovar i modificar el ...
Subscriure a

Col·labora