Cèdules d'habitalitat d'habitatges usats

Descripció 

 

La tramitació de Cèdules d'habitabilitat d'habitatges usats (segona ocupació) depen del Servei Territorial d'Habitatge, Departament de Medi Ambient i Habitatge:

La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa que siguin fixats per reglament.
Aquesta cèdula és necessària per al subministrament definitiu dels serveis d'aigua, gas i electricitat.

Podeu presentar la sol·licitud a la seu del Consell Comarcal del Montsià o al Servei Territorial d'Habitatge.
Per iniciar la tramitació de la cèdula d'habitatge usat heu de contactar amb un tècnic o tècnica (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador), que us facilitarà la sol•licitud i s'encarregarà de certificar l'habitabilitat.

 

Qui ho pot demanar? 

 

Cal que demani la cèdula:

 • El venedor/a abans de vendre l'habitatge. 
 • El propietari/ària en cas d'habitatges destinats a lloguer.

 

Documentació necessària

 

 • Original del certificat d'habitabilitat, segons model oficial, de l'arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador/a:

Model RE-566-per a habitatges creats posteriorment a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació.

Model RE-565-per a habitatges creats posteriorment a l'11 d'agost de 1984 amb cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i per als anteriors a l'11 d'agost de 1984 dels quals no consti cap cèdula d'habitabilitat.

 • Declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació (model RE-800)
 • Fotocòpia de l'escriptura de compra - venda/herència.
 • Fotocòpia del NIF/NIE o altre document identificatiu del sol·licitant.La documentació s'haurà de presentar en el moment de la presentació de la sol·licitud.

 

Taxes

 

Un cop presentada la sol·licitud de cèdula i després de ser validada, podreu fer el pagament de la taxa pesencialment i per mitjà d'una carta de pagament, que serà lliurada per Consell Comarcal del Montsià, a qualsevol de les oficines de la Caixa de Catalunya o de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", durant l'horari d'oficina, o bé als terminals d'autoservei de ServiCaixa durant les 24 hores del dia (inclosos dissabtes i diumenges).
La taxa per les Cèdules d'habitabilitat d'habitatges usats (segona ocupació)  és de 19,65 euros / habitatge

 

Resolució de l’expedient

 

El temps màxim per resoldre l'expedient és de trenta dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data d'haver presentat la sol•licitud amb la documentació necessària per a la tramitació.

La cèdula es notificarà degudament a la persona sol•licitant i es podrà recollir personalment a les oficines on s'ha tramitat l'expedient o bé es trametran per correu.

 

Caducitat de la cèdula

 

La cèdula caduca al cap de 15 anys de ser expedida i s'ha de tramitar novament transcorregut aquest termini.

 

Possibilitat d'inspecció:

 

Abans d'obtenir una resolució concreta, existeix la possibilitat que el tècnic del consell comarcal del Montsià realitzi una inspecció prèvia dels habitatges, per tal de comprovar les seves condicions d'habitabilitat a efectes de l'atorgament o revocació de la cèdula d'habitabilitat.

 

Duplicat de cèdula

 

Mentre una cèdula d'habitabilitat és vigent se'n pot sol·licitar un duplicat. La documentació que cal aportar, segons el cas, és:

Propietari de l'habitatge:

 • escriptura de compravenda
 • DNI


Llogater:

 • contracte d'arrendament vigent
 • tres últims rebuts pagats
 • DNI


Representant del propietari:

 • escriptures de compravenda
 • DNI del representant i del propietari
 • autorització del propietari

 

Subdivisions

 

La tramitació de la cèdula d'habitabilitat de tots els habitatges resultants d'una subdivisió d'un habitatge existent s'ha de fer a la vegada: s'ha de tramitar com a cèdula de segona ocupació l'habitatge més gran i com a cèdula de primera ocupació cadascun dels habitatges resultants restants.

 

Informació sobre l’estat de la tramitació de la cèdula

 

Per telèfon: 977 70 43 71

Correu electrònic: consell@montsia.cat

o presencialment dins de l'horari següent:

dimarts i dijous de 10h. a 12h.

En tots els casos caldrà indicar el número d’expedient.

 

Subscriure a

Col·labora