Servei d'Atenció Diürna

Prestació del servei garantida i gratuïta.

DEFINICIÓ

 

El Servei d'Atenció Diürna està format per dos educadors socials i un equip d'integradores socials i té com objectiu donar suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. És un servei diürn preventiu i es presta fora de l’horari escolar.

 

QUÈ T'OFERIM?

 

  • Acolliment i convivència.
  • Atenció individual i en grup.
  • Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
  • Coordinació amb els serveis bàsics d’atenció social pel treball familiar.
  • Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

A aquest servei poden accedir infants i adolescents, entre els 3 i els 16 anys, que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc. 

Els infants i adolescents han de viure en l’àmbit de l’àrea bàsica, cal la comunicació dels pares, tutors o guardadors; tot menor que estigue en situació de desemparament amb mesura  protectora d’atenció en la pròpia família, jaurà de ser admès, si així ho requereixen els equips que intervenen. La resta dels requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CONTACTE

El Servei d'Atenció Diürna es presta als municipis de la Ràpita i Ulldecona.

Atenció Diürna La Ràpita

C/ Perot lo Cantador, 0

617 984 195

43540 Sant Carles de la Ràpita

Atenció Diürna “LúDIK” Ulldecona

C/ Vicent Aubà, s/n

977 573 348

43550 Ulldecona

 

 

Subscriure a

Col·labora