Servei d’acolliment residencial d’urgència

Prestació del servei garantida i gratuïta.

Definició:  Servei d’acolliment residencial que supleix temporalment  la llar familiar en casos puntuals i d’urgència.

Objecte:  Cobriment temporal de les necessitats bàsiques que han motivat la situació d’urgència.

Funcions:

  • Allotjament
  • Acolliment i convivència
  • Suport social

Edat i situació de la persona destinatària: població en general en situació d’urgència social.

Equip professional: el personal dels serveis socials bàsics de referència.

Estàndards de qualitat: Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

Criteris d’accés: totes les persones i/o famílies que viuen als diferents municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià, i especialment aquelles persones i/o famílies amb l’existència d’una situació d’urgència social.

La valoració de l’estat de necessitat es farà tenint en compte els àmbits de valoració següents: l’habitatge, l’accessibilitat al servei, el nivell de relació, el suport formal i informal, el nivell de dependència, la situació econòmica i patrimonial i el risc de maltractaments o desemparament

Execució del servei: l’allotjament es presta mitjançant establiments hotelers (pensió, fonda, hotel, aparhotel, càmping...). El suport social el presten els professionals de l’equip bàsic d’atenció social de referència de la persona i/o família.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca