Servei d’acolliment residencial d’urgència

Prestació del servei garantida i gratuïta.

DEFINICIÓ

 

Servei d’acolliment residencial que supleix temporalment  la llar familiar en casos puntuals i d’urgència.

 

OBJECTE

 

Cobriment temporal de les necessitats bàsiques que han motivat la situació d’urgència.

 

FUNCIONS

 

  • Allotjament
  • Acolliment i convivència
  • Suport social

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA PERSONA DESTINATÀRIA

 

Població en general en situació d’urgència social.

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

El personal dels serveis socials bàsics de referència.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

Totes les persones i/o famílies que viuen als diferents municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià, i especialment aquelles persones i/o famílies amb l’existència d’una situació d’urgència social.

La valoració de l’estat de necessitat es farà tenint en compte els àmbits de valoració següents: l’habitatge, l’accessibilitat al servei, el nivell de relació, el suport formal i informal, el nivell de dependència, la situació econòmica i patrimonial i el risc de maltractaments o desemparament.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

L’allotjament es presta mitjançant establiments hotelers (pensió, fonda, hotel, aparhotel, càmping...). El suport social el presten els professionals de l’equip bàsic d’atenció social de referència de la persona i/o família.

 

 

Subscriure a

Col·labora