Gerència

L'actual gerent del Consell Comarcal del Montsià és  Manel David Lombarte Gil. Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i col·legiat núm. 687 del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa. Té un màster en advocacia per la Universitat Rovira i Virgili (2011), un diploma de postgrau en gestió gerencial Local. Funció Directiva. Direcció Pública Local (2019-2020), per la URV-ACM-Diputació de Tarragona. També un màster en sistemes integrats de gestió: prevenció de riscos laborals, qualitat, medi ambient i responsabilitat social corporativa, per la Bureau Veritas (2009). Des del 2008 exerceix d’advocat, professió que des del juliol de 2015 compagina amb la gerència del Consell Comarcal del Montsià. A més, des del juliol de 2019 és el secretari de la Fundació Montsià, càrrec que també va ocupar des del juliol de 2015 fins el juliol de 2017.

Les funcions de la gerència del Consell Comarcal  són, en base al que determina l'article 16.1 del text refós de la llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, així com el que determinen els articles 146 i 148  del Reglament Orgànic Comarcal:

  • Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  • Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de    la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.
  • Dirigir el personal de la corporació.
  • Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple.
  • Assistir a totes les reunions del ple i dels òrgans col·legiats amb veu i sense vot.
  • Confeccionar, assistit per secretaria i intervenció, l'avantprojecte de pressupost anual.

El càrrec de gerent és nomenat i cessat pel ple del Consell Comarcal, a proposta de presidència. Aquest càrrec és incompatible amb la condició de regidor/a i se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del Consell Comarcal. Té la condició de funcionari eventual. 

Retribució de la gerència és de 42.000 euros anuals en brut. Consulta el nomenament en aquest enllaç.

Subscriure a

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.