Cartes de Serveis

Les Cartes de Serveis dels consells comarcals són documents escrits que informen públicament a les persones i ajuntaments sobre els serveis que es presten, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que els assisteixen.

L’objectiu principal és definir i difondre els compromisos de servei que assumeixen els diferents ens públics per tal de donar resposta als requeriments de la ciutadania, així com fer un seguiment del grau de compliment d'aquests compromisos i comunicar els resultats.

Consulta els indicadors d'avaluació de les Cartes de Serveis del Consell Comarcal del Montsià de 2021

Llistat de les Cartes de Serveis de l'ens comarcal:

Serveis Socials

Ensenyament

Habitatge 

Oficina de Consum 

Dinamització econòmica

 

El Consell Comarcal del Montsià actualment està treballant per a ampliar aquesta informació d'acord al que estableix la normativa sobre transparència (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) en el seu article 59 en quant a que l'Administració pública ha d'incloure les cartes de serveis dins del marc regulador dels serveis públics bàsics.

Subscriure a

Col·labora