Conveni amb la Diputació de Tarragona

Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consell Comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals 2020-2023.

En el marc del Programa d'assistències i serveis la Diputació de Tarragona subvenciona en un 57,09% del total de les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2021 i que tot seguit es detallen:     

       

Actuació: SUPORT INFORMÀTIC ALS MUNICIPIS

Es facilita als ajuntaments de la comarca l'adaptació als nous paradigmes de les eines informàtiques, tant de programari com de maquinari, especialment en els serveis d'Altanet i Administració electrònica. El servei engloba totes les eines necessàries que utilitzen els ajuntaments per al correcte desplegament de les seves funcions apropant l'assistència tècnica als municipis que no poden assumir el seu cost.

                                      

 

Actuació: SERVEI TÈCNIC ALS AJUNTAMENTS

Es presta assistència i assessorament relatiu a l'aplicació del planejament urbanístic a diferents ajuntaments de la comarca del Montsià. S'emeten informes facultatius, se  tramiten expedients urbanístics de ruïnes, expropiacions, valoracions urbanístiques, etc., es presta assistència i suport a les taules de contractació d'obres, es realitzen supervisions tècniques de projectes i obres municipals, i s'atén al ciutadà en matèria urbanística.

                 

       

 

Actuació: POLÍTIQUES DE JOVENTUT

El Consell Comarcal del Montsià aposta pel treball mancomunat a través d'una xarxa tècnica denominada 'Montsià Jove', plataforma que ofereix la possibilitat d'unir esforços entre tots els agents públics que implementen polítiques de joventut al territori i al mateix temps difondre tots aquells projectes i activitats que tenen un impacte directe en la vida de les persones joves.

                                

 

Actuació: SUPORT EDUCATIU A FAMÍLIES

Es concedeixen ajuts per a l'assistència a colònies i campaments d'estiu, per a l'adquisició de llibres escolars obligatoris, i per l'assistència a llars d'infants.

                                     

 

Actuació: SUPORT A LES PERSONES EN ATUR 

En el marc del Dispositiu d'inserció sociolaboral a persones en risc d'exclusió social es realitzen atencions individuals per a l'elaboració de l'itinerari personal d'inserció, accions grupals de millora de capacitats i competències en la recerca de feina, així com accions formatives.

               

 

Actuació: PONÈNCIA AMBIENTAL

Servei d'assistència de primer nivell que es presta dins de l'àmbit del medi ambient en la elaboració dels informes integrats de les activitats classificades a l'annex II de la Llei 20/2009, per part de l'òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal del Montsià (Ponència Ambiental).

                                     

 

Actuació: PROGRAMARI HESTIA 

Amb aquest programari, anomenat HESTIA, se connecta en xarxa la informació sobre les persones ateses als diferents serveis de l'Àrea d'atenció a les persones per facilitar la tasca als professionals i per a una millor gestió dels expedients.

                                      

 

Actuació: Aquisició de mobiliari d’oficina mitjançant el programa d’inversions de la Diputació de Tarragona


Durant el 2023 el Consell Comarcal del Montsià segueix amb les obres de reforma i millora de la seva seu. En aquest cas, s’ha renovat i dotat de nou mobiliari d’oficina els despatxos de diferents departaments.
S’han substituït les cadires de la sala polivalent de comissions, com també les cadires d’oficina amb rodes en diferents despatxos.

S’ha equipat amb noves taules i cadires, mitjançant la subvenció de la Diputació de Tarragona, despatxos com els de serveis socials i ensenyament.

Amb aquest seguit d’actuacions, el Consell Comarcal del Montsià està oferint una millor atenció a la ciutadania i als ens locals als quals dona servei.


L'actuació s'ha dut a terme mitjançant el «Conveni per a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals, programa inversions, anualitat 2023», sota la denominació «Adquisició mobiliari d’oficina», amb un cost total de 7.744,61 €.

 

Import total de les actuacions

610.758,27 €

Import subvencionat per la Diputació de Tarragona

348.707,10 €

 

 

 

El Consell Comarcal del Montsià ha comprat deu ordinadors portàtils, sis ordinadors de taula i un aparell de còpia de seguretat per tal d’atendre l’increment de serveis. L’objectiu és millorar la prestació i complir amb els punts marcats perquè el personal disposi dels mitjans tecnològics adients....
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPISEl Consell Comarcal del Montsià firma un conveni de col.laboració amb la Diputació de Tarragona per la implementació de la...
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DIGITAL ALS MUNICIPISEl Consell Comarcal del Montsià firma un conveni de col.laboració amb la Diputació de Tarragona per la implementació de l'administració digital...
Subscriure a

Col·labora