Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) Itinerant

Prestació del servei garantida i gratuïta.

DEFINICIÓ

 

El SIS, el Servei d'Intervenció Socioeducativa Itinerant, està format per dos psicòlogues, dos educadores socials, una treballadora social i una integradora social i té com objectiu atendre infants i adolescents, de 0 a 18 anys, en situació de risc, i a les seves famílies, tutors o guardadors. El servei, que es presta principalment fora de l’horari escolar en els períodes lectius, dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les seves mancances mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat; vetlla per un adequat desenvolupament integral i el benestar dels infants i per la permanència amb la seva família. 

 

QUÈ T'OFERIM?

 

Des del SIS proporcionem atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament personal i la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i prevenint situacions més greus de desprotecció.

  • Proporcionar un espai d’acolliment i convivència.
  • Observar i intervenir per reduir la situació de risc i prevenir situacions de desprotecció.
  • Promocionar els lligams emocionals i relacions familiars i de parentalitat, entre infants i adults de referència, unitat de convivència, i la vinculació amb el territori i la resta de xarxes i serveis.
  • Treballar la integració i socialització i reforçar els sistemes de recolzament social.
  • Oferir atenció individualitzada i en grup als infants i adolescents en situació de risc.
  • Acompanyar a l’infant o adolescent a centres educatius o altres serveis i recursos del territori per afavorir la seva integració social.
  • Orientar, assessorar, recolzar i proporcionar suport a la criança i educació, si s’escau, a la família, o unitat de convivència, de l’infant o adolescent.
  • Millorar la capacitat de la família per fer atendre de manera satisfactòria les necessitats de l’infant o l’adolescent.
  • Reduir els factors d’estrès que puguin influir negativament en la família i enfortir la seva capacitat per enfrontar-se eficaçment als problemes.
  • Donar suport i guia a l’adolescent en la recerca de recursos i treballar en el medi l’assoliment progressiu de les seves responsabilitats personals i socials

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

A aquest servei poden accedir infants i adolescents, entre els 0 i els 17 anys d’edat, en situació de risc, i les seues famílies.

La valoració per accedir-hi la fan des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social i/o els serveis especialitzats en infància, d’acord amb allò establert en els articles 102 i següents de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i les seves famílies. La resta dels requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

HORARI

Horari atenció:

Dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h

Una tarda a concretar.

Contacte:

sis@montsia.cat

 

 

Subscriure a

Col·labora