Servei d’atenció i acolliment d’urgències per a les dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

Prestació del servei garantida i gratuïta.

Definició: servei que facilita acolliment temporal, de curta durada, a les dones i els seus fills i filles que estan sotmeses  a situacions de violència masclista per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, han de facilitar recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.

Objecte: oferir un espai d’acollida i seguretat confortable, que respecte la seua intimitat i la dels fills i filles davant una situació d’urgència.

Funcions:

 • Oferir un espai d’acollida immediat i temporal que permeti la reflexió per tal que prendre aquelles decisions més adequades per sortir de la situació de violència.
 • Vetllar per la integritat i seguretat física de la dona i els seus fills i filles a càrrec.
 • Acompanyar, si s’escau, a la dona en les diferents gestions que hagi d’efectuar durant la seua estada al servei.
 • Treballar en coordinació amb els serveis i recursos de la xarxa integral contra la violència masclista.

Edat i situació de la població destinatària: dones, majors de 16 anys emancipades legalment, i els seus fills i filles a càrrec que pateixen qualsevol forma de violència masclista i que resideixen en qualsevol del municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià.

Equip professional: treballador/a social i educador/a social de l’equip bàsic d’atenció social del municipi de residència de la dona i personal (monitora, educadora i psicòloga) de l’entitat que gestiona el recurs d’urgència.

Estàndards de qualitat:

 • Estada màxima al recurs de 15 dies.

Criteris d’accés:

 • Dona, major de 16 anys emancipada legalment, i els seus fills i filles a càrrec que pateixen qualsevol forma de violència masclista i que resideixen en qualsevol del municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià.
 • No comptar amb una xarxa de suport social i/o familiar.
 • No és necessari haver presentat denúncia de la situació de violència (però és recomanable)
 • Tenir i/o manifestar la voluntat de sortir-se’n de la situació que està patint.
 • Acceptar les condicions d’accés i estada al recurs d’urgència.
 • Derivació al recurs d’urgència per part dels professionals dels serveis socials bàsics del Montsià i/o dels cossos de seguretat.

Cost de referència: La dona s’haurà de fer càrrec, si és possible d’acord amb la seua capacitat econòmica, de les necessitats no cobertes pel recurs d’urgència. Les despeses d’allotjament i manutenció van a càrrec del Consell Comarcal del Montsià, també assumeix aquelles que són necessàries però la dona no pot fer-se’n càrrec.

Execució del servei: El servei és presta mitjançant un conveni entre totes les administracions locals de les Terres de l’Ebre amb competències de serveis socials bàsics. La gestió del recurs és indirecta a través una entitat d’iniciativa social del territori.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca