Prestacions d’urgència social

Prestació econòmica subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.

DEFINICIÓ

 

Atenció de les situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara: l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

 

OBJECTE

 

Ajudar persones i/o famílies que, per causes sobrevingudes de caràcter greu, es troben en una situació d’urgent necessitat.

 

FUNCIONS

 

  • Garantir de forma puntual l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Població en general que es trobi en una situació de greu risc social.

S’entén per situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment propi i per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany.

S’entén per despeses essencials d’una persona, d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència, les pròpies de la manutenció, les derivades de l’ús de la llar, les que faciliten la comunicació i el transport bàsics, i també totes les que són imprescindibles per a viure dignament.

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

Treballador/a social i educador/a social de l’equip bàsic d’atenció social del municipi de la persona i/o família que es trobi en situació de greu risc social.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

  • Ser major de 18 anys o estar emancipats legalment, o en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d’emancipació
  • Estar empadronades a alguns dels municipis de la comarca que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Montsià, a excepció feta de les persones acollides en recursos d’allotjament institucional i transeünts en situació de pobresa extrema, i sense perjudici, del que estableix l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic en virtut de la qual, per a les prestacions econòmiques d’urgència social, poden ser també beneficiaris persones que resideixen, viuen o es troben als municipis de l’ABSS Montsià.
  • No disposar de béns immobles –diferents a l’habitatge habitual, envers els quals es disposi el dret de propietat, possessió o usdefruit; ni rendes de l’activitat econòmica, ni finalment rendes de capital. Amb caràcter general no disposar de recursos alternatius que demostrin l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l’ajut.
  • No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

Les prestacions d’urgència social s’executen mitjançant les intervencions de les diferents professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Social de cada municipi, aquestes són a càrrec dels pressupostos de les corporacions locals. El Consell Comarcal del Montsià reconeix la despesa anual en matèria d’urgències socials executada pels ens locals.

 

Subscriure a

Col·labora