Prestacions d’urgència social

Prestació econòmica subjecta a crèdits pressupostaris disponibles.

Definició: atenció de les situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara: l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

Objecte: ajudar persones i/o famílies que, per causes sobrevingudes de caràcter greu, es troben en una situació d’urgent necessitat.

Funcions:

  • Garantir de forma puntual l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

Edat i situació de la població destinatària:  població en general que es trobi en una situació de greu risc social.

S’entén per situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment propi i per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany.

S’entén per despeses essencials d’una persona, d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència, les pròpies de la manutenció, les derivades de l’ús de la llar, les que faciliten la comunicació i el transport bàsics, i també totes les que són imprescindibles per a viure dignament.

Equip professional: treballador/a social i educador/a social de l’equip bàsic d’atenció social del municipi de la persona i/o família que es trobi en situació de greu risc social.

Estàndards de qualitat: Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

Criteris d’accés:

  • Ser major de 18 anys o estar emancipats legalment, o en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d’emancipació
  • Estar empadronades a alguns dels municipis de la comarca que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Montsià, a excepció feta de les persones acollides en recursos d’allotjament institucional i transeünts en situació de pobresa extrema, i sense perjudici, del que estableix l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic en virtut de la qual, per a les prestacions econòmiques d’urgència social, poden ser també beneficiaris persones que resideixen, viuen o es troben als municipis de l’ABSS Montsià.
  • No disposar de béns immobles –diferents a l’habitatge habitual, envers els quals es disposi el dret de propietat, possessió o usdefruit; ni rendes de l’activitat econòmica, ni finalment rendes de capital. Amb caràcter general no disposar de recursos alternatius que demostrin l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l’ajut.
  • No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

Execució del servei: Les prestacions d’urgència social s’executen mitjançant les intervencions de les diferents professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Social de cada municipi, aquestes són a càrrec dels pressupostos de les corporacions locals. El Consell Comarcal del Montsià reconeix la despesa anual en matèria d’urgències socials executada pels ens locals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca