Ponència ambiental

EL Consell Comarcal del Montsià presta a la totalitat de municipis de la comarca (12), d’acord amb la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental, el servei d’avaluació i d’elaboració d’informes de les activitats classificades a l’annex II, que són objecte d’obtenir llicència ambienta

 

Col·labora