Àrea de Gestió dels Residus Municipals

Aquesta àrea és gestiona mitjançant el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Montsià.

LES ACTUACIONS QUE PORTA A TERME SÓN

 

 • Explotació de les instal·lacions de tractament de residus del Mas de Barberans (dipòsit controlat, planta de compactació d’alta densitat, planta de compostatge de fracció orgànica i planta de tractament de lixiviats per evaporació forçada).
 • La recollida i el transport de les fraccions valoritzables (paper, vidre i envasos) des de les àrees d’aportació fins les plantes de triatge.
 • La recollida  selectiva mitjançant àrees de vorera i  el transport de la fracció orgànica dels municipis de més de 50000 habitants (Alcanar, Amposta, la Ràpita, la Sénia i Ulldecona).
 • La recollida i el transport de la fracció rebuig dels 12 municipis de la comarca fins el dipòsit del Mas de Barberans.
 • La gestió de les deixalleries d’Alcanar, Amposta, la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, la Sénia i Ulldecona.
 • Les campanyes de comunicació i educació ambiental per al foment de la recollida selectiva.
 • La neteja viària a vuit municipis de la comarca.

 

ELS PROPERS OBJECTIUS D'AQUESTA ÀREA SÓN

 

 • Implementar la recollida de residus mitjançant contenidors soterrats a tots els municipis de la comarca.
 • Generalització de la recollida selectiva de la FORM a tots els municipis de la comarca amb l’objecte d’assolir els objectius marcats pel PROGREMIC 2001-2006. 
 • Instaurar el Servei de deixalleria mòbil als municipis menors de 1000 habitants.
 • Construcció i posada en funcionament de la deixalleria de Sta. Bàrbara.
 • Creació del Servei Comarcal de Treballadors Ambientals, dedicats a la promoció de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals.
 • Impulsar  en l’àmbit comarcal el marc normatiu referit a la gestió dels residus, recolzant i coordinant les accions de la Junta de Residus.

 

Col·labora