Consell Supramunicipal de Polítiques Socials

Segons previsió de l’article 54 de la Llei 12/2007,de serveis socials, que concreta el Decret 202/2009, de 22 de desembre, els ens locals municipals i supramunicipals que legalment estan obligats a prestar serveis socials han de constituir un consell municipal o supramunicipal de serveis socials.

El Consell Comarcal del Montsià atenent aquesta llei ha volgut anar més enllà i crear un òrgan que englobi no només els serveis socials sinó el conjunt de les polítiques socials.

El Consell Supramunicipal de Polítiques Socials del Montsià és un òrgan participatiu i consultiu subscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones que és l’encarregada de desenvolupament de les accions en matèria de serveis socials i polítiques socials a la comarca.

OBJECTIU GENERAL

 

Promoure la participació de la ciutadania i dels agents implicats en el disseny, l’execució i el seguiment de les accions en matèria de serveis socials i projectes relatius al benestar social, i fomentar i difondre els valors i les pràctiques de participació política i social que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica.

 

 
FUNCIONS

 

Les funcions que pot realitzar el consell són:
 • Rebre informació sobre els funcionament dels serveis socials i de les polítiques socials que es posin a debat
 • Intercanviar informació sobre les actuacions de serveis o entitats
 • Deliberar sobre problemàtiques socials de la comarca
 • Valorar les necessitats dels diferents col·lectius en l’àmbit territorial de la comarca
 • Fer propostes sobre polítiques socials comarcals, estratègies i/o actuacions
 • Emetre actes i/o informes sobre les aportacions, demandes i consensos que es plantegin en el marc del consell.
 • Realitzar accions concretes
 • Establir el marc de coordinació de les accions entre diferents serveis o agents socials
 • Avaluar serveis.

 

COMPOSICIÓ

 

S’ha definit de tal manera que hi hagi representants de tots els sectors socials (immigració, dones, gent gran, salut mental, persones discapacitades físiques...) i dels diferents àmbits poblacions de la comarca (pobles petits, mitjans i grans). El Consell està format pels següents perfils:

 • Personal tècnic de l’àrea (immigració, dones, infància,...)
 • Personal de serveis socials dels municipis
 • Representants del consells consultius existents a la comarcal (gent gran i dones)
 • Entitats de caire social de la comarca (salut mental, alzheimer, immigració, discapacitats...)

 

ESTRUCTURA

 

Dintre l’òrgan hi haurà la Comissió Permanent de la qual formaran part tots els agents. Tot i així, quan es tractin temes específics, es crearan grups de treball en els quals hi formaran part tots aquells agents de la comissió permanent que hi estiguin interessats i es podrà convidar a altres agents i entitats del territori que estiguin involucrades directament amb la temàtica tractada per poder treballar-los amb més profunditat.

Les propostes acordades pel Consell es traslladaran periòdicament al Consell d’Alcaldes, a la Comissió Informativa de l’Àrea d’Atenció a les Persones i, si s’escau, al Ple comarcal.

Col·labora