Consell Consultiu de la Gent Gran

ÀREA DE GENT GRAN DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

 

L'òrgan que representa a la gent gran de la comarca és EL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL MONTSIÀ, es un òrgan consultiu i de participació, integrat per les associacions de gent gran de la comarca del Montsià, amb l'objectiu de coordinar unitàriament totes les iniciatives comunes que sobre la matèria es realitzin a la comarca.

Els fins del Consell Consultiu de la gent gran són: 

  • Coordinar unitàriament totes les iniciatives comunes que sobre la matèria es realitzin per les associacions de gent gran de la comarca del Montsià.
  • Participar com a portaveu en la definició de les necessitats socials comarcals en l'àmbit de la gent gran.
  • Informar les iniciatives i projectes que les diferents entitats i òrgans de l'administració realitzin en l'àmbit de la gent gran i el seu contorn. 
  • Elevar propostes al Consell Comarcal del Montsià sobre tots aquells temes que puguin repercutir en la millora de la qualitat de vida de la gent gran.
  • Promoure l'associacionisme de la gent gran i la participació en la comunitat. 
  • Nomenar els representants del Consell Consultiu de la Gent Gran
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.

El Consell consultiu organitza una sèrie d'activitats que són:

  • TROBADA DE GENT GRAN, és un acte lúdic i  que pretén es reforçar els llaços d'amistat entre tots els membres de les associacions comarcals.
  • EXPOGRAN, que té per finalitat donar a conèixer a tota la població les obres i els treballs de la gent gran que realitzen en el seu temps lliure.

 

Col·labora