Serveis

Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consell Comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals 2020-2023.En el marc del Programa d'assistències i serveis la Diputació de Tarragona subvenciona en un 57,09% del total de les...
Benvingudes i benvinguts a la pàgina web de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal del Montsià. Aquest portal té per finalitat oferir a totes les persones consumidores una via ràpida i àgil de comunicació que us permeti obtenir tota la informació necessària per...
DEFINICIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ. En l’elaboració de la cartera de serveis socials del Consell Comarcal del Montsià, responsabilitat delegada en l’Àrea d’Atenció a les Persones, ens hem basant en la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de...
Participació Ciutadana Freqüentment i cada vegada més, des de l’Administració, s’intenten fer polítiques que s’adiguin el màxim possible a les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes i per tant, és necessària la implicació d’aquesta ciutadania per a definir unes polítiques que els afecten...
El Servei Comarcal de Català (SCC) està integrat al Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre i forma part de la xarxa de serveis de català que el Consorci per a la Normalització Lingüística té arreu de Catalunya. S’adreça de forma gratuïta a tots els ciutadans, ajuntaments i...
L’acció comarcal en l’àmbit del medi ambient està estructurada en quatre grans àrees. Cadascuna d’elles pretén aprofundir en  la delegació de les competències municipals en matèria de medi ambient per tal de donar coherència territorial i viabilitat tècnica i econòmica a la política ambiental de la...
Podeu adreçar-vos  a la seva pàgina web: http://www.cemontsia.cat 
Aquesta àrea del Consell Comarcal intenta oferir un suport a l’acció que desenvolupen les entitats culturals i els artistes i investigadors de la comarca, a fi d’afavorir un millor coneixement del nostre entorn, de les nostres arrels i tradicions, de la nostra història, i fomentar que la gent del...
Cens Empresarial del MontsiaSòl Industrial del MontsiàCodi Catala d'Activitats Econòmiques (ccae) PRESENTACIÓ El Departament de Dinamització Econòmica del Consell Comarcal del Montsià compren la major part d’aquelles àrees que tenen relació amb les activitats econòmiques que afecten a la comarca:...
El Consell Comarcal del Montsià ofereix, mitjançant l’Àrea d’Esports, diferents serveis per ajudar a promocionar l’esport a la comarca i també per millorar-ne la qualitat mitjançant diversos ajuts.Així, des d’aquí es dóna suport i informació a les entitats, als clubs esportius i a les AMPA de la...
Descripció  La tramitació de Cèdules d'habitabilitat d'habitatges usats (segona ocupació) depen del Servei Territorial d'Habitatge, Departament de Medi Ambient i Habitatge:La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa que siguin fixats per...
INFORMES DE MOROSITAT 20151r. Trimestre2n. Trimestre20173r. Trimestre 
L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Montsià integrada per l’Oficina Comarcal de la Joventut, l’Oficina Jove del Montsià i els Referents d'Ocupació del Programa de la Garantia Juvenil té per objectiu principal dotar de recursos i eines la població jove perquè puguin teixir el seu camí cap a...
Fundació Montsià Amb la denominació Fundació Montsià, es constitueix aquesta fundació que neix amb vocació de permanència i en conseqüència la seva durada serà indefinida, sens perjudici dels supòsits d’extinció previstos en les lleis o mitjançant acord del patronat en la forma i amb els requisits...
Serveis d'assitència tècnica per als Ajuntaments
El Consell Comarcal del Montsià ofereix, a través dels convenis establerts amb el Departament d’Educació de la Generalitat i amb la Diputació de Tarragona, diversos serveis a la comunitat educativa de la comarca (centres, professorat, associacions de mares i pares d’alumnes, i alumnat), a fi de...
L'Arxiu Comarcal del Montsià amplia la documentació inventariada del fons documental de l’Ajuntament Santa BàrbaraL’Ajuntament va signar amb la Corporació Comarcal i Departament de Cultura un contracte de cessió en comodat que dóna els seus fruits.Des de la signatura, ja s’han fet dos trasllats de...
Subscriure a

Col·labora