Serveis

PROMOCIÓ DE LA FUNDACIÓ

 

Una tasca fonamental de la fundació durant el seu primer any de vida serà donar-se a conèixer dintre del món no lucratiu i als diferents ens públics que participen de la problemàtica de les nostres terres, mitjançant la realització de conferències que versaran sobre aquells assumptes que més puguin interessar a les diferents entitats no lucratives del territori.

La Fundació té prevista la realització d’unes trobades sectorials dirigides a associacions, federacions, fundacions, etc. per tal de poder profunditzar sobre alguns dels temes que més preocupin a la societat del Montsià, aquestes jornades també seran un mitjà útil per tal de donar a conèixer la Fundació Privada Montsià a la Comarca del Montsià.

En principi es realitzarà una trobada per cada un d’aquests sectors:
Serveis Socials, Dona, Ensenyament i Cultura, Joventut, Medi Ambient i Dinamització econòmica.

 

COL·LABORACIÓ AMB LA RESTA DEL MÓN NO LUCRATIU DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ

 

La tasca a realitzar per la Fundació vol tenir molt en compte la resta d’entitats sense finalitat de lucre que hi ha a la Comarca del Montsià, s’iniciaran contactes per tal d’establir convenis de col·laboració amb les activitats que ja s’estan duent a terme per aquestes entitats, aquesta col·laboració vol ser en tots els àmbits, tant econòmica com de recolzament institucional.

La Fundació intentarà establir convenis permanents amb les entitats que siguin membres col·laboradors de la Fundació per tal de poder accedir als ajuts públics amb projectes multiparticipatius i d’aquesta forma es puguin augmentar les possibilitats d’obtenir ajudes públiques per als projectes.

 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, EQUILIBRAT I COHERENT AMB EL MEDI A LA COMARCA DEL MONTSIÀ

 

La Fundació Montsià endegarà projectes relacionats amb el seu entorn natural, tot col•laborant amb altres Administracions i institucions (Ajuntaments, escoles taller, etc.)

Aquests àmbits d’actuació es centraran en la Serra del Montsià, els Ports de Besseit i la Serra de Godall (senyalització i restauració de bens i paratges).

 

L'ÀNIM D'AJUDAR I ASSISTIR A AQUELLS COL·LECTIUS D'ESPECIALS DIFICULTATS

 

En aquest exercici es pretén promoure la igualtat d’oportunitats de la dona en aquelles parts del territori, especialment en zones rurals, on resulti més dificultós el seu desenvolupament personal i professional.

Per assolir aquesta finalitat comptem amb els ajuts del programa EQUAL. És la Iniciativa de Recursos Humans promoguda pel Fons Social Europeu per al període 2001-2006. Constitueix un mecanisme a través del qual es financen projectes que pretenen lluitar contra les formes de discriminació i desigualtat que es produeixen en el mercat de treball. Suposa una Iniciativa Comunitària dirigida a promoure, en un context de cooperació transnacional, mètodes de correcció contra les discriminacions i desigualtats de tota classe en relació al mercat de treball.

Està cofinançada pel Fons Social Europeu, pel què s’incorpora plenamente a les prioritats horitzontals relatives a la necessitat de desenvolupament local, aprofitant les  avantatges i el potencial de la societat de la informació, tot integrant les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Per altre costat, la Fundació, mitjançant plans d’ocupació, mirarà de donar servei a col·lectius especials amb necessitats concretes: immigrants.

 

LA FUNDACIÓ COM A VINCLE DE COMUNICACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ

 

La Fundació es constituirà com a vincle entre el món no lucratiu i les diferents Administracions Públiques actuants en la Comarca del Montsià. Les entitats es podran adreçar a la Fundació per tal de plantejar les seves queixes, els seus suggeriments, etc. i la Fundació les farà arribar a l’Administració.

Una de les tasques més importants és la de facilitar a les entitats sense ànim de lucre informació sobre les possibles ajudes que les administracions públiques treguin, d’aquesta forma la Fundació estarà pendent d’aquests anuncis per tal de donar un servei que es considera necessari per una dinamització del sector no lucratiu de la Comarca.

De la mateixa forma la fundació actuarà de pont entre les Administracions Públiques i les entitats per afavorir un diàleg fluït i harmònic entre unes i altres.

 

Col·labora