Procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió, subgrup professional A2, en règim funcionarial

Número de la convocatòria: 2021-4260
Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic/a de gestió
Adscripció: Àrea d'Intervenció-Tresoreria 
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: de carrera
Escala: administració general
Subescala: tècnica
Grup de classificació: grup A, subgrup professional A2
Sistema selectiu: concurs-oposició
Torn: restringit (promoció interna)

Col·labora