Un nou servei d'orientació acompanyarà als joves més vulnerables en la transició de l’escola al món laboral

18/01/2019

Un nou servei d'orientació acompanyarà als joves més vulnerables en la transició de l’escola al món laboral

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el SOC, ha pres la decisió d’impulsar aquesta convocatòria de subvencions un cop finalitzat el programa Xarxa d’Impulsors de promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

Una de les principals raons per subvencionar la contractació de la figura del tècnic referent d’ocupació juvenil és la rellevància de les actuacions dels impulsors de la Xarxa en matèria d’assessorament integral a la població més jove i vulnerable, que van causar un abandonament escolar prematur i es troben sense formació ni ocupació.

El Programa referent d’ocupació juvenil pretén ser un programa innovador mitjançant l’establiment d’unes unitats especialitzades d’ocupació juvenil al territori. L’objectiu és el de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves, entre 16 i 29 anys, especialment aquelles persones més joves amb dificultats en el seu desenvolupament personal, acadèmic, laboral, etc. i amb major necessitat d’assessorament i acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i ocupacional.

Aquestes unitats assentaran les bases per establir un servei estructural al sistema per dur a terme la coordinació i crear un nexe de relació entre els dispositius diversos que les diferents administracions públiques tenen per treballar amb persones joves. La nova figura de personal tècnic referent d’ocupació juvenil donarà atenció de manera individualitzada i personalitzada  a les persones joves per informar-los i acompanyar-los en el seu procés d’orientació i assessorament laboral.

A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i socials de cada jove.

Pel que fa a la intervenció directa, consistirà amb l’assessorament, orientació i acompanyament dels joves en el seu procés de transició del sistema educatiu al laboral, o a l'educatiu novament, reconduint-lo cap a altres tipus de formacions adaptades als seus interessos. Amb l'elaboració de plans de treball individuals i grupals, i realitzant tutories inicials, de seguiment i tancament.

Quant a la intervenció indirecta, treballar coordinadament amb professionals de diferents àmbits, relacionats amb els joves, per tal de millorar la situació d'aquests i la situació del territori. Efectuar reunions i sessions de treball amb agents de territori i elaborar un mapa de recursos i serveis.

El Programa del ‘Referent d’Ocupació Juvenil’ està cofinançat per fons públics provinents del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil 2014-2020 d’acord amb les condicions establertes de la següent normativa:

Col·labora