Nova convocatòria d’ajuts al lloguer de fins a 250 euros mensuals per a Joves a Catalunya

23/09/2022 Habitatge

Nova convocatòria d’ajuts al lloguer de fins a 250 euros mensuals per a Joves a Catalunya

El proper 28 de setembre de 2022 a les 9 del matí s’obre una nova convocatòria per demanar ajuts al lloguer de fins a 250 euros mensuals per a persones joves. Aquests ajuts estan impulsats pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per tal d’ajudar a pagar el lloguer a les persones joves que es van quedar fora en la darrera convocatòria presentada pel Govern Espanyol. 

Ho poden demanar joves de fins a 36 anys inclosos, que estiguin empadronades a l’habitatge de lloguer,  hagin tingut una font regular d’ingressos durant el 2021 (contracte de feina, persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital) i cobrin menys de 23.664,15 euros anuals.

El termini per presentar la sol·licitud acaba el 7 d’octubre de 2022 a les 3 de la tarda.

La subvenció és del 20%, 30% o 40% del cost del lloguer amb un màxim de 250 euros mensuals durant un any. Poden demanar l’ajut totes les persones convivents titulars del contracte que presentin la sol·licitud de manera individualitzada si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de la renda de suficiència (IRSC), (23.664,15€), en l’exercici fiscal de l’any 2021.

El percentatge a subvencionar variarà segons els ingressos econòmics de cada sol·licitant. En cas que sigui un habitatge compartit, el percentatge subvencionat variarà segon la situació individual de cada membre, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer.

Els ajuts per al lloguer jove no son compatibles amb altres ajuts al lloguer.

A les Terres de l’Ebre el preu de lloguer no pot ser superior a 600 euros mensuals i en cas d’un contracte per habitació no podrà excedir dels 300 euros mensuals.

Els ajuts al lloguer per a joves és una ajuda amb procediment de concurrència competitiva, pel que en aquest cas se resoldran totes les sol·licituds presentades durant el termini establert i l’import de l’ajut s’atorgarà en funció de l’esforç que suposi a cada sol·licitant el pagament del lloguer.

Es recomana sol·licitar l’ajut via telemàtica. També podeu fer-ho presencialment a la seu del Consell Comarcal del Montsià demanant cita prèvia.

 

DOCUMENTACIÓ

-DNI vigent

-Ciutadans de la Unió Europea, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent

-Estrangers no comunitaris : NIE i la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent.

-Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant

-Tots els rebuts de lloguer de 2022 fins a la data de presentació de la sol·licitud. (justificant del pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca). No s’accepten rebuts manuals ni cap tipus de pagament en metàl·lic.

-Full de transferència bancària on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció

-Llibre de família, si a la unitat de convivència hi ha menors d’edat.

 

Col·labora