Ja es poden presentar les sol•licituds per als ajuts individuals per l’assistència a menjadors escolars (AIM) per al curs 2020-2021

03/07/2020 Educació

Ja es poden presentar les sol•licituds per als ajuts individuals per l’assistència a menjadors escolars (AIM) per al curs 2020-2021

 

Les famílies de l’alumnat interessat en els ajuts individuals per l’assistència a menjadors escolars (AIM) per a curs 2020-2021, han de demanar-ho a través del centre educatiu corresponent, mitjançant l’imprès de sol•licitud específic i cal que adjunten, si és el cas, la documentació que correspongui. El termini acaba el 15 de juliol de 2020

 
El procediment per a presentar la documentació és el següent:
 
1. Els centres educatius comunicaran a les famílies, pel canal que considerin oportú, l’obertura del termini de convocatòria per a sol•licitar els ajuts individuals de menjador i la forma (presencial i/o electrònica, horaris, etc.) per a presentar-la al centre
 
2. La família de l’alumnat interessat recollirà o rebrà, pel canal que el centre educatiu consideri oportú, la documentació següent:
 
Imprès de sol•licitud d'ajut individual de menjador escolar, on s’hi inclouen les Instruccions del procediment de sol•licitud per a les famílies de l'alumnat interessat.
 
3. Cal emplenar i signar l’imprès de sol•licitud.
 
4. En funció de les tres situacions en què es trobi l’alumnat cal fer el següent:
 
A l'alumnat sol•licitant que ja hagi sol•licitat ajut de menjador el curs anterior, el 2019-2020, i que no hagi canviat de residència o de situació familiar, ha de presentar: 
o La sol•licitud emplenada i signada, 
 
A l'alumnat sol•licitant que ja hagi sol•licitat ajut de menjador el curs anterior, el 2019-2020, i que hagi canviat de residència o de situació familiar, ha de presentar:
o La sol•licitud emplenada i signada, 
o La documentació que justifique la variació familiar (nous convenis reguladors, custòdies compartides, certificats de defunció, noves resolucions de discapacitat, resolucions d’acolliment)
 
A l'alumnat sol•licitant que demana per primer cop aquests ajuts, ha de presentar:
o La sol•licitud emplenada i signada, 
o Els documents d'identitat de la unitat familiar,
o Si cal, altra documentació (convenis reguladors, custòdies compartides, certificats de defunció, resolucions de discapacitat, resolucions d’acolliment).
 
5. Presentar la documentació esmentada al punt 3 al centre educatiu que els correspongui, d’acord amb les instruccions rebudes pel seu centre fins el dia 15 de juliol de 2020:
 
 
 
 
Amposta, juliol del 2020

Col·labora