ANUNCI: Modificació de l'ordenança fiscal per l'expedició de documents administratius i prestació de serveis

03/10/2022 Actualitat

ANUNCI: Modificació de l'ordenança fiscal per l'expedició de documents administratius i prestació de serveis

El Ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió ordinària de data 28 de setembre de 2022, ha acordat l’aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 1 reguladora de l'expedició de documents administratius, prestació de serveis o realització d'activitats de Dret públic.

D'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 1. Els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l' establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i modificacions de les corresponents ordenances fiscals, s' exposaran al tauler d' anuncis de l' Entitat durant trenta dies,  com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l' expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 2. Les entitats locals publicaran, en tot cas, els anuncis d'exposició en el butlletí oficial de la província, o, si escau, en el de la comunitat autònoma uniprovincial. Les diputacions provincials, els òrgans de govern de les entitats supramunicipals i els ajuntaments de població superior a 10.000 habitants hauran de publicar-los, a més, en un diari dels de major difusió de la província, o de la comunitat autònoma uniprovincial.

La modificació de l’ordenança es trobarà a la seu electrònica del Consell Comarcal, https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8102280001, a partir de l’endemà d’aquesta publicació.

Tal com estableix el punt quart de l’acord, de data 28 de setembre de 2022, de l’ordenança esmentada, l'acord d'aprovació definitiva, o en el seu cas, el provisional elevat automàticament a aquella categoria, juntament amb el text de l'ordenança, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor la mateixa a l'endemà de la publicació d'aquest acord d'aprovació definitiva.

Col·labora