S'obre la convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones joves 2024

08/03/2024 Habitatge

S'obre la convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones joves 2024

El pròxim dilluns, 11 de març de 2024, s’obre una nova convocatòria per demanar ajuts al lloguer de fins a 250 euros mensuals per a persones joves.

Ho poden demanar joves de fins al 26 de febrer de 2024 tinguin 35 anys o menys, que estiguin empadronades a l’habitatge de lloguer,  hagin tingut una font regular d’ingressos durant el 2022 (contracte de feina, persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital) i cobrin menys de 24.301,57 euros anuals. Excepcionalment, quan la persona sol·licitant acrediti disposar d’una vida laboral a partir de l’any 2023, s’admetran ingressos de l’any 2023

El termini per presentar la sol·licitud acaba el 12 d’abril de 2024.

La subvenció és del 20%, 30% o 40% del cost del lloguer amb un màxim de 250 euros mensuals durant un any. Poden demanar l’ajut totes les persones convivents titulars del contracte que presentin la sol·licitud de manera individualitzada sempre i quan tinguin ingressos.

El percentatge a subvencionar variarà segons els ingressos econòmics de cada sol·licitant. En cas que sigui un habitatge compartit, el percentatge subvencionat variarà segon la situació individual de cada membre i la suma de les subvencions concedides no podrà superar el 75% de l’import mensual del lloguer.

Els ajuts per al lloguer jove no son compatibles amb altres ajuts al lloguer.

A les Terres de l’Ebre el preu de lloguer no pot ser superior a 600 euros mensuals i en cas d’un contracte per habitació no podrà excedir dels 300 euros mensuals.

Els ajuts al lloguer per a joves és una ajuda amb procediment de concurrència competitiva, pel que en aquest cas se resoldran totes les sol·licituds presentades durant el termini establert i l’import de l’ajut s’atorgarà en funció de l’esforç que suposi a cada sol·licitant el pagament del lloguer.

Es recomana sol·licitar l’ajut via telemàtica. En cas de no poder-ho fer de manera online podeu demanar cita prèvia  al Consell Comarcal del Montsià.

 

DOCUMENTACIÓ

-DNI vigent

-Ciutadans de la Unió Europea, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent

-Estrangers no comunitaris : NIE i la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent.

-Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant

-Tots els rebuts de lloguer de 2024 fins a la data de presentació de la sol·licitud. (justificant del pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca). No s’accepten rebuts manuals,  ni cap tipus de pagament en metàl·lic.

-Full de transferència bancària on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció

-Llibre de família, si a la unitat de convivència hi ha menors d’edat.

 

 

Col·labora