Reglament intern d’organització i funcionament de l’Oficina Comarcal de Supervisió de Projectes

19/04/2022 Actualitat

Reglament intern d’organització i funcionament de l’Oficina Comarcal de Supervisió de Projectes

ANUNCI

Expedient: 8102280001-2021-0004493

Assumpte: Publicació inicial del Reglament intern d’organització i funcionament de l’Oficina Comarcal de Supervisió de Projectes.

El Ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió ordinària de data 30 de març de 2022, ha acordat l’aprovació inicial del Reglament intern d’organització i funcionament de l’Oficina Comarcal de Supervisió de Projectes.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de data 8 d’abril de 2022 i amb número d’inserció 8644, s’ha publicat l’anunci de l’acord d’aprovació inicial del Reglament esmentat anteriorment.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 11 d’abril de 2022 i amb número d’inserció 2022-2574 s’ha publicat l’anunci de l’acord d’aprovació inicial del Reglament esmentat anteriorment.

D’acord amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) que determina que “l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions”, s’obra un termini d’informació pública de 30 dies als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, a comptar a partir del següent dia de la publicació d’aquest anunci a l’últim mitjà dels esmentats anteriorment.

El reglament es troba publicat a la seu electrònica del Consell Comarcal, (https://www.seu-e.cat/web/ccmontsia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis).

Tal com estableix el punt tercer de l’acord, de data 30 de març de 2022, del reglament esmentat, l’acord inicialment serà publicat al BOPT i al DOGC. En cas de no presentar-se al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’acord exprés.

 

Col·labora