OBERTA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT INDIVIDUAL A CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2023-2024

02/04/2024

OBERTA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT INDIVIDUAL A CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2023-2024

Ja es poden demanar els ajuts individuals de desplaçament a centres educatius per al curs 2023-2024. Aquests ajuts van destinats a les famílies de l’alumnat matriculat al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria que resideixen a la comarca del Montsià que hagin de desplaçar-se, pels seus propis mitjans, un mínim de 3 quilòmetres des del domicili particular fins al centre educatiu determinat pel mapa escolar. El termini per a sol·licitar aquests ajuts és del 2 al 21 d’abril, ambdós inclosos, i s’han de presentar per via telemàtica a través de l’apartat específic de tràmits de la pàgina web del Consell Comarcal del Montsià www.montsia.cat, tal com s’estableix a les bases de convocatòria.

Les persones beneficiàries poden percebre un ajut màxim de 637 € al curs en cas que el centre educatiu estigui a més de 30 km de distància del domicili familiar i un màxim de 159 € en cas que estigui entre 6 i 9 km de distància del centre educatiu.  Els imports màxims que es poden percebre varien en funció dels trams diaris que es fan, tal com s’observa en el següent quadre:

Cal tenir en compte que aquestes xifres són la quantitat econòmica màxima per curs i que pot ser disminuïda en funció de la puntuació obtinguda d’acord als diferents criteris establerts com: la distància del domicili familiar al centre escolar més proper en un sentit, els ingressos econòmics i els llindars patrimonials i/o de negoci. A més, també es tenen en compte situacions particulars de les famílies com la diversitat funcional, el risc d’exclusió social, la condició de família monoparental o nombrosa, entre altres.

La situació socioeconòmica és l’ítem que hi predomina a l’hora d’atorgar els ajuts. Per exemple, perquè una família composta per dos adults i dos infants pugui accedir a la subvenció la seva renda de 2022 ha de ser menor de 23.867,80 euros. El llindar es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum:

- Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 €.

- Segon adult (sustentadors principals) i altres adults que integren la unitat familiar: 5.682,80 €.

 - Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 €.

Els ajuts d’aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol subvenció rebuda d'un altre organisme públic o privat, pel mateix concepte.

Podeu consultar totes les bases al tauler d’edictes de la pàgina web del Consell Comarcal del Montsià.

Col·labora