Oberta la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament individual a centres educatius per al curs 2021-2022

20/05/2022 Educació

Oberta la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament individual a centres educatius per al curs 2021-2022

Ja es poden demanar els ajuts individuals de desplaçament a centres educatius per al curs 2021-2022. Poden sol·licitar la subvenció  les famílies de l’alumnat matriculat al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria que resideixen a la comarca del Montsià. El termini per a presentar les sol·licituds és fins el 27 de maig, ambdós inclosos, la documentació s’ha d’entregar als respectius centre educatius d’acord a les instruccions que determinin.

Les persones beneficiàries poden percebre un ajut màxim de 637 € al curs en cas que el centre educatiu estigui a més de 30km de distància de la vivenda familiar i un màxim de 159 € en cas que estigui entre 6 i 9km de distància del centre educatiu.  Els imports màxims que es poden percebre varien en funció dels trams diaris que es fan, tal com s’observa en el següent quadre:

 

 

Cal tenir en compte que aquestes xifres són la quantitat econòmica màxima per curs i que pot ser disminuïda en funció de la puntuació obtinguda d’acord als diferents criteris establerts com: la distància del domicili familiar al centre escolar més proper en un sentit, els ingressos econòmics i els llindars patrimonials i/o de negoci. A més, també es tenen en compte situacions particulars de les famílies com la diversitat funcional, el risc d’exclusió social, la condició de família monoparental o nombrosa, entre altres.

La situació socioeconòmica és l’ítem que hi predomina a l’hora d’atorgar els ajuts. Per exemple, perquè una família composta per dos adults i dos infants pugui accedir a la subvenció la seva renda de 2020 ha de ser menor de 23.061,10 euros. El llindar es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum:

- Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.

- Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35 €.

 - Per cada infant de la unitat familiar: 3.294,45 €.

Els ajuts d’aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol subvenció rebuda d'un altre organisme públic o privat, pel mateix concepte.

Podeu consultar totes les bases al tauler d’edictes de la pàgina web del Consell Comarcal del Montsià.

 

 

Col·labora