L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Montsià impulsen la millora del sanejament d’Amposta

20/04/2018

L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Montsià impulsen la millora del sanejament d’Amposta

S’ha signat un conveni per redactar el projecte constructiu de la depuradora i els col•lectots en alta de Poblenou del Delta
 
L’agència finançarà la redacció del projecte (53.500 euros), mentre que el consell s’encarregarà d’efectuar la redacció
 
La comarca del Montsià disposa de catorze depuradores en servei, que garanteixen el sanejament del 95% de la seva població
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Montsià han signat un conveni per millorar el sanejament del municipi d’Amposta. L’acord subscrit entre les dues parts acorda la redacció del projecte constructiu de la depuradora i els col•lectors en alta del nucli de Poblenou del Delta. 
 
Mitjançant aquest acord es determina com es durà a terme el finançament de projecte esmentat. L’actuació es troba inclosa en el Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre.
 
L’import màxim previst de finançar per l’agència és de 53.500 €, incloent els conceptes redacció i direcció del projecte constructiu. El Consell Comarcal, per la seva banda, durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació. 
 
L’execució d’aquest projecte està inclosa en el període de planificació vigent, comprès entre els anys 2016 i 2021. 
 
Sanejament a Catalunya
 
El Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines, a les conques de l’Ebre, la Garona i el Xúquer.
 
A data d'avui les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97% de la població catalana. Pel que fa al Montsià, la comarca compta amb 14 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.

Col·labora