Ja es poden sol·licitar els ajuts per l’adquisició de llibres escolars i per l’assistència a llars d’infants durant el curs 2022-2023

23/03/2023

Ja es poden sol·licitar els ajuts per l’adquisició de llibres escolars i per l’assistència a llars d’infants durant el curs 2022-2023

El Consell Comarcal del Montsià concedeix ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar obligatori per a l’alumnat que estudia a escoles, instituts, centres privats concertats i en centres d’educació especial de la comarca del MontsiàTambé n’atorga per a l’assistència a llars d’infants del Montsià per als xiquets i xiquetes que resideixen a la comarca. Les partides de les subvencions són de 71.968,43 euros en l’ajut a l’adquisició de llibres escolars obligatoris i de 30.000 euros en el de l’assistència a llars d’infants durant el curs 2022-2023.

Les quantitats que es concediran són les consignades en el pressupost general del Consell Comarcal i d’acord amb el que determina el conveni signat entre el Consell Comarcal del Montsià i la Diputació de Tarragona. De manera que el màxim que es podrà rebre en els ajuts per l’adquisició de llibres escolars seran 120 euros, mentre que en els ajuts per l’assistència a llars d’infants seran 150 euros quan sigui un Servei a mitjà pensió i 75 euros quan sigui un Servei d’externat amb un període limitat de deu mesos. Els imports màxims dels ajuts variaran en el cas d’infants amb risc familiar i a criteri dels equips tècnics de Serveis Socials.

En els ajuts de llibres escolars caldrà justificar una despesa mínima de 40€ dels conceptes inclosos a la convocatòria.

Es podrà beneficiar l’alumnat que compleixi amb els requisits socioeconòmics determinats en els quals es prioritza el suport a les persones més desafavorides socialment. Per exemple, perquè una família composta per dos adults i dos infants pugui accedir a la subvenció de mig ajut la seva renda de 2021 ha de ser menor de 23.867,80 euros. El llindar es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum:

- Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 €.

- Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 €.

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.841,40 €.

 - Per cada infant de la unitat familiar: 3.409,70€.

Si la renda familiar anual de 2021, calculada d’acord amb les bases, no supera aquest llindar, es concedirà mig ajut del concepte d’ajut sol·licitat, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel servei o el cost del material. A més, caldrà complir amb la resta de requisits socioeconòmics que hi ha publicats i especificats a la convocatòria dels ajuts.

Les famílies tenen fins el pròxim 23 d’abril de 2023 per presentar les seves sol·licituds.

Videotutorial per demanar els ajuts de material escolar

Col·labora