CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DURANT L’EXERCICI 2022

29/03/2023

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DURANT L’EXERCICI 2022

Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consell Comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals 2020-2023.

En el marc del Programa d'assistències i serveis la Diputació de Tarragona subvenciona en un 57,09% del total de les actuacions dutes a terme pel Consell Comarcal del Montsià durant l'exercici 2022 a la comarca i als seus municipis:                      

Actuació: SUPORT INFORMÀTIC ALS MUNICIPIS

Es facilita als ajuntaments de la comarca l'adaptació als nous paradigmes de les eines informàtiques, tant de programari com de maquinari, especialment en els serveis d'Altanet i Administració electrònica. El servei engloba totes les eines necessàries que utilitzen els ajuntaments per al correcte desplegament de les seves funcions apropant l'assistència tècnica als municipis que no poden assumir el seu cost.

                                      

 

Actuació: SERVEI TÈCNIC ALS AJUNTAMENTS

Es presta assistència i assessorament, via conveni, relatiu a l'aplicació del planejament urbanístic a diferents ajuntaments de la comarca del Montsià. S'emeten informes facultatius, es tramiten expedients urbanístics (ja sigui de ruïna, expropiacions, valoracions urbanístiques, etc.), es presta assistència i suport a les taules de contractació d'obres, es realitzen supervisions tècniques de projectes i obres municipals, i s'atén al ciutadà en matèria urbanística. També es redacten projectes i memòries tècniques per a obres municipals.

                 

       

Actuació: POLÍTIQUES DE DONES 

El Consell Comarcal assegura la presència periòdica de les professionals del Servei d’informació i atenció a les dones (jurista i psicòloga) als municipis del Montsià. També difon tota aquella informació d’interès a través de la pàgina web del Consell i dinamitza la Xarxa tècnica de polítiques de dones.

             

 

Actuació: POLÍTIQUES DE JOVENTUT

El Consell Comarcal del Montsià aposta pel treball mancomunat a través d'una xarxa tècnica denominada 'Montsià Jove', plataforma que ofereix la possibilitat d'unir esforços entre tots els agents públics que implementen polítiques de joventut al territori i al mateix temps difondre tots aquells projectes i activitats que tenen un impacte directe en la vida de les persones joves

                                

 

Actuació: SUPORT EDUCATIU A FAMÍLIES

Es concedeixen ajuts per a l'assistència a colònies i campaments d'estiu, per a l'adquisició de llibres escolars obligatoris, i per l'assistència a llars d'infants.

                                     

 

Actuació: SUPORT A LES PERSONES EN ATUR 

En el marc del Dispositiu d'inserció sociolaboral a persones en risc d'exclusió social es realitzen atencions individuals per a l'elaboració de l'itinerari personal d'inserció, accions grupals de millora de capacitats i competències en la recerca de feina, així com accions formatives.

               

 

Actuació: PONÈNCIA AMBIENTAL

Servei d'assistència de primer nivell que es presta dins de l'àmbit del medi ambient en la elaboració dels informes integrats de les activitats classificades a l'annex II de la Llei 20/2009, per part de l'òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal del Montsià (Ponència Ambiental).

                                     

 

Actuació: PROGRAMARI HESTIA 

Amb aquest programari, anomenat HESTIA, se connecta en xarxa la informació sobre les persones ateses als diferents serveis de l'Àrea d'atenció a les persones per facilitar la tasca als professionals i per a una millor gestió dels expedients.

                                      

 

 

Import total de les actuacions

610.758,27 €

Import subvencionat per la Diputació de Tarragona

348.707,10 €

 

 

 

Col·labora