Aprovació inicial del Reglament de regulació del teletreball com a modalitat de treball a distància del Consell Comarcal del Montsià

13/12/2022

Aprovació inicial del Reglament de regulació del teletreball com a modalitat de treball a distància del Consell Comarcal del Montsià

"El Ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2022, ha acordat l’aprovació inicial del Reglament de regulació del teletreball com a modalitat de treball a distància del Consell Comarcal del Montsià.
D’acord amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) que determina que “l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions”, s’obra un termini d’informació pública de 30 dies als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, a comptar a partir del següent dia de la publicació d’aquest anunci a l’últim mitjà dels esmentats anteriorment.
El reglament es trobarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, a partir de l’endemà d’aquesta publicació al BOPT. (DOGC núm. 8811 del 13/12/2022; BOPT núm. 2022-10947 del 14/12/2022)

Tal com estableix el punt tercer de l’acord, de data 30 de novembre de 2022, en cas de no presentar-se al·legacions, l’ acord d’aprovació inicial esdevindrà d’ aprovació definitiva sense necessitat d’acord exprés. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOPT i una ressenya al DOGC indicant la referència del BOPT en què es publica el text íntegre del Reglament."

Col·labora