ANUNCI: Obert el termini per presentar al•legacions a la modificació del ROC i l’Ordenança de preus públics del Servei de Transport Adaptat

20/09/2021 Actualitat

ANUNCI: Obert el termini per presentar al•legacions a la modificació del ROC i l’Ordenança de preus públics del Servei de Transport Adaptat

El ple del passat 9 de setembre va acordar per unanimitat l’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal (ROC) del Consell Comarcal del Montsià en la que s’hi afegeix la possibilitat d’assistir a les sessions d’òrgans col·legiats de manera telemàtica als consellers i conselleres que gaudeixin del permís de maternitat o paternitat, o que pateixin una malaltia greu. A més,  es  contempla la possibilitat de convocar i celebrar les sessions Plenàries i de la Junta de Govern Local per mitjans telemàtics en situacions excepcionals i de força major.

Durant la sessió plenària també es va acordar de manera unànime l’aprovació inicial de l’Ordenança de preus públics reguladora del Servei de Transport Adaptat a la comarca del Montsià en el que l’ens comarcal hi farà un copagament d’1 euro per viatge.

Un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en data de 20 de setembre de 2021 i amb número d’inserció 2021-8099 i 8505, respectivament s’ha obert un termini d’informació pública de 30 dies als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

El reglament de la modificació del ROC es troba publicat a la seu electrònica del Consell Comarcal, (https://www.seu-e.cat/web/ccmontsia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis).

L’ordenança es troba publicada a la seu electrònica del Consell Comarcal, (https://www.seu-e.cat/web/ccmontsia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis).

Tal com estableix el punt tercer de l’acord, de data 9 de setembre de 2021, del reglament esmentat, l’acord inicialment serà publicat al BOPT i al DOGC. En cas de no presentar-se al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’acord exprés.

 

Col·labora