ANUNCI: Aprovació del Reglament d'assistència tècnica d'urbanisme i arquitectura

03/10/2022 Actualitat

ANUNCI: Aprovació del Reglament d'assistència tècnica d'urbanisme i arquitectura

El Ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió ordinària de data 28 de setembre de 2022, ha acordat l’aprovació inicial del Reglament del servei d’assistència tècnica i prestació dels serveis tècnics en temes d’urbanisme i d’arquitectura en l’àmbit municipal de l’àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Montsià.

D’acord amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) que determina que “l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions”, s’obra un termini d’informació pública de 30 dies als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, a comptar a partir del següent dia de la publicació d’aquest anunci a l’últim mitjà dels esmentats anteriorment.

El reglament es trobarà a la seu electrònica del Consell Comarcal, https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8102280001 , a partir de l’endemà d’aquesta publicació.

Tal com estableix el punt tercer de l’acord, de data 28 de setembre de 2022, en cas de no presentar-se al·legacions, l’ acord d’aprovació inicial esdevindrà d’ aprovació definitiva sense necessitat d’acord exprés. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOPT i una ressenya al DOGC indicant la referència del BOPT en què es publica el text íntegre del Reglament.

Col·labora