Ajuts al lloguer 2024 per a persones majors de 65 anys

26/02/2024 Habitatge

Ajuts al lloguer 2024 per a persones majors de 65 anys

El pròxim dimarts, 27 de febrer,  s’obre la convocatòria per demanar els ajuts al lloguer de 2024 per a persones que a 26 de febrer de 2024 tinguin 65 anys o més.

Les persones que sol·liciten l’ajut han d’estar empadronades a l’habitatge de lloguer,  han d’haver tingut una font regular d’ingressos durant el 2022 (contracte de feina, persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital o de la Renda Garantida de Ciutadania) de menys de 24.301,57 euros anuals nets.

El termini per presentar la sol·licitud acaba el 27 de març de 2024​.

La subvenció és del 20%, 30% o 40% del cost del lloguer amb un ajut anual entre 240€ i 2.400€ anuals.

El percentatge a subvencionar variarà segons els ingressos econòmics de cada sol·licitant. En cas que sigui un habitatge compartit, el percentatge subvencionat variarà segons la situació individual de cada membre i la suma de les subvencions concedides no podrà superar el 75% de l’import mensual del lloguer.

A les Terres de l’Ebre el preu de lloguer no pot ser superior a 600 euros mensuals i en cas d’un contracte per habitació no podrà excedir dels 300 euros mensuals. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Es recomana sol·licitar l’ajut via telemàtica. 

Ajut per a persones majors de 65 anys.

En cas de no poder-ho fer de manera online podeu demanar cita prèvia  al Consell Comarcal del Montsià.

DOCUMENTACIÓ

  • DNI vigent

  • Ciutadans de la Unió Europea, NIE i document d’identitat del país d’origen

  • Estrangers no comunitaris : NIE i la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent.

  • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant

  • Tots els rebuts de lloguer de 2024 fins a la data de presentació de la sol·licitud. (justificant del pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca). No s’accepten rebuts manuals,  ni cap tipus de pagament en metàl·lic.

  • Full de transferència bancària on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció

  • Llibre de família, si a la unitat de convivència hi ha menors d’edat.

 

Col·labora