Menjador Escolar

Descripció

Convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar (AIM) del curs 2024-2025

Ajuts al menjador escolar curs 2024-2025. Sol·licitud telemàtica

En el cas que els tutors tinguin custòdia compartida i un dels dos vulgui renunciar a sol·licitar l'ajut de menjador, ha de presentar el document següent emplenat i signat:

Renúncia ajuts

Novetat: Instruccions per emplenar la sol·licitud

Videotutorials:

  (Versió en català)

 (Versió en castellà)

Com puc veure l'estat de la petició

Per via telemàtica, a través del següent enllaç

Termini

Del 2 de maig al 6 de juny de 2024 

Destinataris

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents: 

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en  qualsevol  dels  cursos  dels  ensenyaments  de  segon  cicle  d’educació  infantil  i  d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria. 

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. 

c) No estar en acolliment residencial.  

d) Fer ús del servei de menjador escolar.  

Per  la  naturalesa  de  l’ajut  i  l’especificitat  del  col·lectiu,  per  obtenir  la  condició  de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Com es fa la petició

Per via telemàtica: Sol·licitud telemàtica

Excepcionalment manera presencial al Consell Comarcal del Montsià, mitjançant cita prèvia

Documentació a aportar

La documentació ve establerta a les bases de la convocatòria : 

Bases de convocatòria 

Mitjans de pagament

No especificat

Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Montsià
Adreça:  Carrer Muntells, 1, 43870 Amposta
Telèfon: 977704371
Correu electrònic: educacio@montsia.cat 

 

Col·labora