Transport escolar

Descripció

Servei del transport escolar curs 2023-2024. Sol·licitud telemàtica

Aquest tràmit permet gaudir del servei comarcal de transport escolar als alumnes que cursin estudis a les escoles públiques, privades concertades o centres d'educació especial de la comarca. 

Inclou el transport escolar obligatori i postobligatori. 

 

Destinataris

a) Alumnes de transport obligatori.

1. Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, en un centre privat concertat o en un centre d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació i que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència.

2. Són aquells que es consideren alumnes amb necessitats educatives específiques pel Departament d’Educació, que cursen estudis d’ensenyaments obligatoris en un centre públic privat concertat o en un centre d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació.

b) Alumnes de transport no obligatori.

Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, proposat pel Departament d’Educació i que no s’han de desplaçar del seu municipi.

c) Alumnes de transport postobligatori.

Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament postobligatori en un centre públic ordinari o en un centre privat concertat, que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència. 

 

Requisits d'accés al servei

Estar matriculat/ada en un centre públic ordinari, o en un centre privat concertat, o en un centre d'educació especial, proposat pel Departament d'Educació. 

 

Com es fa la petició

Per via telemàtica, a través del següent enllaç

Presencialment, al Consell Comarcal del Montsià, mitjançant cita prèvia - Tel. 977704371

 

Com puc veure l'estat de la petició

Per via telemàtica, a través del següent enllaç

 

Documentació a aportar

No especificat

 

Més informació

El Consell Comarcal del Montsià gestiona el servei de transport escolar a la comarca del Montsià adreçat als centres públics. Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran continuar presentant-les telemàticament però no es garantirà la valoració per tal de poder iniciar el servei a l’inici del nou curs 2023-2024.

Termini

Del 30 de juny al 23 de juliol de 2023

A partir del 24 de juliol fins a final del curs 2023-2024 (sol·licitud condicionada a disponibilitat de plaça)

 

Mitjans de pagament

No especificat


Informació de contacte

Unitat prestadora del servei:  Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Montsià
Persona responsable: Joan Manuel Miró i Pons
Adreça: Plaça Lluís Companys, s/n, 43870 Amposta
Telèfon: 977704371
Correu electrònic: educacio@montsia.cat

 

Col·labora