TANCADA // Bases del concurs-oposició per cobrir baixa per ILT de treballador/a social de l'EAIA (jornada sencera) i la reducció de jornada de treballador/ a social del SIFE (jornada parcial) del Consell Comarcal del Montsià

AQUESTA OFERTA JA ESTÀ TANCADA

 

IMPORTANT: LES PERSONES ASPIRANTS CAL QUE ESTIGUEN INSCRITES AL SOC, ATÈS QUE ÉS L'ÚNICA PORTA D'ENTRADA PER PARTICIPAR AL PROCÉS DE SELECCIÓ

Fitxer oferta SOC

Oferta Soc

S’inicia el concurs-oposició amb la fase d’oposició.

Fase d’oposició: aquesta constarà de dos proves eliminatòries per escrit. En finalitzar l’avaluació per part del Tribunal, de cada prova es publicaran els resultats dels/les aspirants identificats/ades amb el número de DNI al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Montsià.

  • La primera prova serà un examen teòric tipus test, amb un temps de resposta de 30 minuts, i un valor màxim de 10 punts.

Temari:

  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
  • Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
  • L’acolliment familiar
  • Cartera de serveis socials del Consell Comarcal del Montsià

La nota de tall per accedir a la següent prova és de 7 punts.

  • La segona prova serà la resolució d’un cas pràctic proposat pel Tribunal, amb un temps de resposta de 30 minuts, i un valor màxim de 10 punts. La nota de tall per accedir a la fase de concurs és de 7 punts.

 

Fase concurs: el Tribunal procedirà a la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants segons el següent barem:

1. Experiència (fins a un màxim d’1 punt):

a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques, com a treballador/a en serveis de protecció de menors, a raó de 0,10 punts per mes de servei. El temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. Cal aportar certificat de l’Administració o còpia dels contractes.

b) Altres treballs realitzats en empreses públiques i/o privades, sempre que siguin en llocs relacionats amb el que es convoca. A raó de 0,05 punts per mes de servei. Cal aportar certificat de l’Administració o còpia dels contractes.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

 

2. Titulacions acadèmiques ( fins a un màxim de 2 punts)

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball a proveir, es valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d’aquest lloc.

No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri d’Educació i Ciència amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.

Per cada títol universitari directament relacionat amb el lloc de treball, diferent de l’al·legat com a requisit: diplomatura 0,50 punts, llicenciatura i/o grau universitari 1,00 punt.

 

3. Per la realització de cursos, jornades o seminaris relacionats amb la vacant,  (fins a un màxim de 6 punts), d’acord amb el següent barem:

Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen.

-  Jornades de fins a 9 hores: 0,05 punts

-  De deu a dinou hores: 0,15 punts 

-  De vint a trenta-nou hores: 0,25 punts 

-  A partir de quaranta hores: 0,35 punts 

-  Postgraus de més de 80 hores:  0,75 punts

-  Màsters: 1,5 punts

Els cursos, les jornades i els seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament, s’han d’acreditar mitjançant títols oficials u homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, la duració en hores i l’assistència i, en el seu cas, l’aprofitament.

 

4. Coneixements de llengua catalana (fins a un màxim 2 punts):

Es valoren els certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents, d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de  12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística.

-  Certificat D, de coneixements superiors de llengua catalana... 1 punt

-  Certificat G, de coneixements de llenguatge administratiu...1 punt

En finalitzar l’avaluació dels mèrits, per part del Tribunal, es publicaran els resultats dels aspirants identificats amb el número de DNI al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Montsià.

 

Fase entrevista personal a l’aspirant:  Per valoració discrecional del Tribunal de les persones aspirants, tenint en compte la fase d’oposició i concurs, a més de les aptituds mostrades en  l’entrevista personal, s’atorgarà una puntuació màxima de 5 punts.

En finalitzar l’avaluació, per part del Tribunal, de l’entrevista personal es publicaran els resultats dels aspirants identificats amb el número de DNI al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Montsià.

Atès que aquesta és l’ última fase del concurs-oposició, es publicarà la puntuació total obtinguda per cada aspirant assignant-li un número de classificació que fixarà l’ordre de contractació de substitució de les vacants.

L’aspirant primer classificat optarà a quina de les dos vacants vol incorporar-se.

L’aspirant segon classificat s’incorporarà a la vacant no ocupada pel primer classificat.

Tanmateix, l’ordre fixat pels resultats obtinguts dels aspirants permetrà generar una borsa de treball temporal de treballador/a social de l’EAIA i SIFE Montsià (màxim vigència fins el 31/12/2017).

 

 

Amposta, 17 de febrer de 2016

 

 

Col·labora