Processos d'estabilització

Les sol·licituds s'han de presentar a través del catàleg de serveis, en aquests 2 apartats:

El termini per presentar sol·licituds es de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat: Publicació anunci de la convocatòria al BOE, 13/03/2023

Des del 14-03-2023 fins al 12-04-2023

 

En data 28 de desembre de 2022, s'ha publicat al BOPT la convocatòria i les bases dels processos per a l’estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant els sistemes, segons correspongui, de concurs oposició i/o concurs de mèrits, torn lliure, de les següents places, amb caràcter de personal funcionarial de carrera i places amb caràcter de personal laboral fix del Consell Comarcal del Montsià en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal incloses en l’oferta pública d’ocupació publicada al BOPT de data 19 de maig de 2022, següents:

  • Bases de la convocatòria del procés d’estabilització del consell comarcal del Montsià, personal funcionari de carrera, sistema de concurs-oposició, torn lliure, en el marc de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Referent a: Plaça d'auxiliar administratiu/iva (1).

Inserció BOPT CVE 2022-12485, 28/12/2022

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=400440&idens=8102280001

  • Bases de la convocatòria excepcional del procés d’estabilització del consell comarcal del Montsià, personal funcionari de carrera, sistema de concurs, torn lliure, en el marc de la disposició addicional sisena i/o vuitena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Referent a: Plaça d'arquitecte/a superior (1) + auxiliar administratiu/iva (1). Bases i convocatòria.

Inserció BOPT CVE 2022-12486, 28/12/2022

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=400448&idens=8102280001

  • Bases de la convocatòria del procés d’estabilització del consell comarcal del Montsià, personal laboral fix, sistema de concurs-oposició, torn lliure, en el marc de l’article 2 de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Referent a: Plaça de psicòleg/a (1) + tècnic/a de serveis a la ciutadania (3) + educador/a social (1) + tècnic/a auxiliar d'acollida (2) + treballador/a familiar (1). Bases i convocatòria.

Inserció BOPT CVE 2022-12484, 28/12/2022

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=400455&idens=8102280001

  • Bases de la convocatòria excepcional del procés d’estabilització del consell comarcal del Montsià, de personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure, en el marc de la disposició addicional sisena i/o vuitena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Referent a: Plaça de tècnic/a superior àmbit social (1) + jurista (1) + pedagog/a (1) + psicòleg/òloga (4) + tècnic/a social (1) + tècnic/a serveis a la ciutadania (8) + treballador/a social (3) + treballador/a familiar (1). Bases i convocatòria.

Inserció BOPT CVE 2022-12480, 28/12/2022

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=400456&idens=8102280001

 

 

 

 

Col·labora