Érika Ferraté i Curto

Càrrecs:

  • Vicepresidenta 1a
  • Membre de la Junta de Govern
  • Responsable de l'Àrea d'Indústria i Empresa
  • Presidenta de la Comissió informativa de Promoció Econòmica

Partit: ERC - AM

Contacte: eferrate@larapita.cat @Erikaferrate

 @Erikaferrate

 Èrika Ferraté Curto

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

  • Exerceix el càrrec amb dedicació parcial del 30% i obté unes retribucions de 19.040 euros bruts anuals
  • No rep cap mena de retribució d'assistències. Els membres de la corporació que es troben en règim de dedicació no tenen dret a la percepció d'assistències.

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·labora