Junts

Sessió: Ple ordinari N.2/2021

5 de maig de 2021

15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DELS MUNICIPIS AFECTATS PER LA MINVA D’INGRESSOS QUE SUPOSA DEIXAR DE COBRAR L’IBI PER FINALITZACIÓ DE LES CONCESSIONS DE L’AUTOPISTA AP-7. 

El Sr. Muñoz, portaveu del grup comarcal de JUNTS, presenta la moció en defensa dels municipis afectats per la minva d'ingressos que suposa deixar de cobrar l'IBI per finalització de les concessions de l'autopista P-7.

Entre els fets es destaca que els vuit municipis de les Terres de l’Ebre per on travessa l’autopista AP-7 han deixat d’ ingressar a partir del 2020 la xifra d’1.447.601 euros corresponent a l’IBI que pagava la concessionària Abertis per aquesta infraestructura i tots els serveis associats com peatges o àrees de servei.

En aquest sentit, el grup comarcal de Junts, ACORDA:

  1. Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció.
  2. Instar el Govern de l’Estat. com a garant de la suficiència financera del món local a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals, compensatori de la minva d’ingressos que suposa deixar de cobrar l’IBI per finalització de les concessions de l’autopista AP-7.
  3. Iniciar les relacions per tal d’adherir-se a les associacions de municipis que es puguin crear en reivindicació dels drets expressats, tal com s’indica en la part expositiva de la present moció, comunicant l’aprovació d’aquesta moció als Consell Comarcals del Segrià i de Les Garrigues
  4. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. I comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Aprovat per unanimitat. (ERC13; CP-4; JUNTS-4; ECG-2)

Col·labora