Servei d’orientació i acompanyament a les famílies de les Terres de l’Ebre (SOAF)

Prestació del servei garantida i gratuïta.

DEFINICIÓ

 

El Servei d'Orientació i acompanyament a les families de les Terres de l'Ebre és un servei d’orientació i suport de caràcter preventiu i universal per a les famílies que té la finalitat d’acompanyar-les en la millora del seu benestar relacional familiar, la convivència a la llar i els entorns familiars saludables. 

QUÈ T'OFERIM?

 

Amb l'objectiu d'incrementar les competències parentals com a mesura preventiva i de millora del benestar familiar. Prevenir que les situacions de dificultat familiar derivin a situacions més complexes i evitar que arribin a convertir-se en situacions d’exclusió social, de risc o d’alta vulnerabilitat. S'ofereixen diferents atencions que varien segons l'àmbit que es treballa.

 

ATENCIÓ A LES FAMILIES I PROFESSIONALS

 • Acollir i facilitar informació dels recursos necessaris per gestionar el dia a dia de les famílies des de qualsevol àmbit (formació, laboral, habitatge, recursos públics i privats, lleure, conciliació familiar, mediació familiar, etc).
 • Oferir  orientació educativa a les famílies en la criança i en l’educació dels seus fills i filles, tan de manera individual com grupal a través d’activitats, programes i tallers de criança positiva.
 • Acompanyar les famílies amb alguna dificultat o problemàtica específica, relacional o emocional i donar-les suport terapèutic.
 • Promoure  activitats comunitàries que fomentin relacions interfamiliars i intrafamiliares.
 • Donar suport als professionals que treballen en l’àmbit de les famílies.

 

SERVEI

 • Assistir i participar en les reunions d’implementació, difusió  i coordinació del servei al territori.
 • Articular-se amb la xarxa de serveis públics i la xarxa d’iniciativa privada
 • Coordinar i executar la prestació del servei al territori de forma continuada.
 • Recollir de les dades necessàries per tal de complimentar la memòria del servei.
 • Altres que es creguin necessàries per al desenvolupament del servei.

 

ACTIVITAT DEL SERVEI

 • Eix 1:Orientar, acompanyar i connectar amb la xarxa de serveis i recursos del territori:
  1. Facilitar que les famílies puguin accedir a la informació dels seu interès i rebre l’orientació adequada a les seves necessitats.

 

 • Eix 2:Donar suport emocional a la família i reforçar les relacions familiars, oferint eines per exercir la tasca educativa de manera positiva:
  1. Incrementar les competències parentals com a mesura preventiva i de millora del benestar familiar
  2. Acompanyar i donar suport especialitzar a les famílies amb alguna dificultat o problemàtica específica, relacional o emocional, amb intervenció terapèutica i psicològica en els casos següents: situacions de desorientació o dificultats en l’educació dels fills i filles, situacions de fracàs escolar, dificultats de convivència en l’àmbit familiar, altres dificultats familiars.

 

 • Eix 3:Promoure la participació activa de els famílies a la comunitat:
  1. Promoure la participació de les famílies en el territori amb activitats i trobades comunitàries impulsades per les entitats del territori i del mateix servei.
  2. Fomentar les relacions interfamiliars i les relacions intergeneracionals amb activitats vinculades a la comunitat per tal de trencar amb l’aïllament i la solitud no desitjats, activitats de suport, promocionant el lleure familiar i de qualitat, i promovent la cultura participativa en el territori.

 

 • Eix 4:Gestionar el coneixement i donar suport als professionals que treballen en l’àmbit de les famílies:
  1. Promoure accions formatives per a professionals que treballen en l’àmbit de la família (serveis socials, salut, ensenyament)
  2. Impulsar la criança positiva i altres aspectes relacionats

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

A aquest servei poden accedir les families amb fills i filles menors de 18 anys que resideixin en alguna de les comarques de les Terres de l'Ebre.

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CONTACTE

 

Per accedir a n'aquest servei podeu contactar a través d'aquesta adreça electrònica: soaf.montsia@peretarres.org

Subscriure a

Col·labora