Reclamació despeses de la hipoteca 2018

07/05/2018 Habitatge

Reclamació despeses de la hipoteca 2018

Habitualment, la formalització d'una hipoteca comporta certes despeses com ara les del notari, les del Registre de la Propietat o l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. Ara bé, alguns contractes de préstec hipotecari imposen dins les condicions generals, de forma unilateral, l'obligació d'assumir aquestes despeses per part del consumidor.

No obstant això, la Sentència 705/2015 del Tribunal Suprem, de data 23.12.2015, va declarar abusiva, i per tant nul·la, la clàusula que imposa aquesta obligació en una hipoteca i obliga l'entitat financera a retornar l'import que va cobrar al consumidor pels conceptes de constitució d'hipoteca.

Per tant, per poder reclamar la devolució de les despeses esmentades, el primer que heu de fer és revisar l'escriptura de la vostra hipoteca per comprovar si hi teniu aquesta clàusula o una de similar:
"Són de compte exclusiu de la part prestatària tots els tributs, comissions i despeses ocasionats per la preparació, formalització, esmena, tramitació d'escriptures, modificació (...) i execució d'aquest contracte, i pels pagaments i reintegraments derivats del mateix, així com per la constitució, conservació i cancel·lació de la seva garantia, essent igualment al seu càrrec les primes i altres despeses corresponents a l'assegurança de danys (...)".


Si hi constateu l'existència d'una clàusula com aquesta, us recomanem que seguiu les passes següents:

1. Adreceu-vos al Servei d'Atenció al Client (SAC) de l'entitat de crèdit on vau contractar el préstec hipotecari i reclameu la devolució de l'import de les despeses de formalització de la hipoteca (feu-ho de manera que en tingueu constància: mitjançant una carta certificada o un burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l'entitat, o per via electrònica amb la constància d'un número de reclamació de l'entitat).
 

Per a facilitar la gestió us facilitem un 

MODEL DE RECLAMACIÓ


Caldrà que adjunteu còpia de:

- L'escriptura de la hipoteca.

- La carta de pagament de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.

- La factura del notari.

- La factura del Registre de la Propietat.


2. Si no us responen en el termini de 2 mesos, o bé la resposta no és satisfactòria, caldrà que us adreceu a una associació de consumidors o al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), per tal que us informin de la possibilitat d'acudir a la via judicial.


El SOJ és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada del Departament de Justícia de la Generalitat.

Al Montsià, podeu adreçar-vos al SOJ situat als Jutjats d’Amposta, al c/ Muntells s/n. Telèfon 977 441 029. Atenen dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12.30h.

ADRECES DELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL CLIENT:

CAIXABANK

Servei d’Atenció al Client

Avda. Diagonal, 621-629

08028 – Barcelona

 

BANCO BBVA

Servicio de Atención al Cliente

Apartado de Correos 1598

28080 - Madrid

 

BANCO SANTANDER

Servicio de Reclamacions y Atención al Cliente

Gran Vía Santander

Gran Vía de Hortaleza, nº 3

Edificio La Magdalena, Planta baja

28033 - Madrid

 

BANC SABADELL

Servei d’Atenció al Client
Centre Banc Sabadell
Polígon Can Sant Joan
C/ Sena, 12
Sant Cugat del Vallès (08174 – Barcelona)

 

BANKIA

Servicio de Atención al Cliente

Paseo de la Castellana, nº 189, Planta 7

28046 - Madrid

 

BANCO POPULAR

Servicio de Atención al Cliente

C/ Núñez de Balboa, nº 56 Bajo A

28001 - Madrid

 

IBERCAJA

Servicio de Atención al Cliente

Plaza de Basilio Paraíso, nº 2

50008 Zaragoza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·labora