Oberta la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament a centres educatius per al curs 2020-2021

06/04/2021 Educació

Oberta la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament a centres educatius per al curs 2020-2021

Ja es poden demanar els ajuts individuals de desplaçament a centres educatius per al curs 2020-2021. Poden sol·licitar la subvenció  les famílies de l’alumnat matriculat al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria que resideixen a la comarca del Montsià. El termini per a presentar les sol·licituds és del 6 al 23 d’abril, ambdós inclosos, la documentació s’ha d’entregar als respectius centre educatius d’acord a les instruccions que determinin.

Les persones beneficiàries poden percebre un ajut màxim de 637 € al curs en cas que el centre educatiu estigui a més de 30km de distància de la vivenda familiar i un màxim de 159 € a partir dels 3km de distància del centre educatiu.  Els imports màxims que es poden percebre varien en funció dels trams diaris que es fan, tal com s’observa en el següent quadre:

Cal tenir en compte que aquestes xifres són la quantitat econòmica màxima per curs i que pot ser disminuïda en funció de la puntuació obtinguda d’acord als diferents criteris establerts com: la distància del domicili familiar al centre escolar més proper en un sentit, els ingressos econòmics i els llindars patrimonials i/o de negoci. A més, també es tenen en compte situacions particulars de les famílies com la diversitat funcional, el risc d’exclusió social, la condició de família monoparental o nombrosa, entre altres.

La situació socioeconòmica és l’ítem que hi predomina a l’hora d’atorgar els ajuts. Per exemple, perquè una família composta per dos adults i dos infants pugui accedir a la subvenció la seva renda de 2019 ha de ser menor de 23.061,10 euros. El llindar es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum:

- Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.

- Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35 €.

 - Per cada infant de la unitat familiar: 3.294,45 €.

Els ajuts d’aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol subvenció rebuda d'un altre organisme públic o privat, pel mateix concepte.

Podeu consultar totes les bases al tauler d’edictes de la pàgina web del Consell Comarcal del Montsià.

 

Col·labora