Anunci: Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Montsià per al 2022

28/04/2022 Actualitat

Anunci: Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Montsià per al 2022

ANUNCI

El Consell Comarcal del Montsià en sessió ordinària de data 30 de març de 2022, ha acordat l’aprovació del Pla estratègic Comarcal de l’exercici pressupostari 2022.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 8 d’abril de 2022 i amb número d’inserció 2022 – 2532 s’ha publicat l’anunci de l’acord d’aprovació del Pla estratègic Comarcal de l’exercici pressupostari 2022.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 39.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, s’obre un termini d’informació pública de vint dies hàbils, a efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions, a comptar a partir del següent dia de la publicació d’aquest anunci al BOPT. Aquest anunci, juntament amb el text del Pla estratègic comarcal, es publicarà al  tauler d’anuncis de la corporació a partir de l’endemà d’aquesta publicació. ( https://www.seu-e.cat/ca/web/ccmontsia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis )

En cas de no presentar-se al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’acord exprés.

 

 

 

 

Col·labora