Desplaçament i Menjador Escolar

Transport

Les famílies de l’alumnat interessat a sol·licitar l’ús dels serveis escolars de transport associat per al curs 2020-2021, han de demanar-ho a través del centre educatiu corresponent, mitjançant l’imprès de sol·licitud específic i cal que adjunten, si és el cas, la documentació que correspongui. El termini de presentació acaba el 10 de juliol del 2020.
Degut a la situació excepcional que estem vivint, hem simplificat, tant com hem pogut, el procediment per a presentar aquestes sol·licituds, i hem intentat fer-lo molt similar al sistema que es va utilitzar per a les preinscripcions.

El procediment per a presentar la documentació és el següent:

1. La família de l’alumnat interessat rebrà pel canal que el centre educatiu consideri oportú la documentació següent:

• Imprès de sol·licitud d'ús, en format pdf, dels serveis escolars de transport escolar adreçada a l'alumnat que vol fer ús d'aquestes rutes i, si és el cas, també vol demanar fer ús del servei escolar de menjador associat.

• Instruccions del procediment de sol·licitud per a les famílies de l'alumnat
interessat.

2. Cal imprimir, emplenar i signar l’imprès de sol·licitud.

3. En funció de les tres situacions en què es trobi l’alumnat cal fer el següent:

• A l'alumnat sol·licitant que ja hagi fet ús del servei de transport durant el curs
anterior, i que no hagi canviat de residència o de situació familiar, ha de:

o Trametre la sol·licitud emplenada i signada bé amb foto o bé escanejada i en format pdf.

• A l'alumnat sol·licitant que ja hagi fet ús del servei de transport durant el curs anterior, i que hagi canviat de residència o de situació familiar, ha de:

o Trametre la sol·licitud emplenada i signada i la documentació que justifique la variació familiar (nous convenis reguladors, custòdies compartides, certificats de defunció, noves resolucions de discapacitat, resolucions d’acolliment) bé amb foto o bé escanejada i en format pdf.

• A l'alumnat sol·licitant que demana per primer cop aquests serveis, ha de:

o Trametre la sol·licitud emplenada i signada, els documents d'identitat de la unitat familiar i, si cal, altra documentació (convenis reguladors, custòdies compartides, certificats de defunció, resolucions de discapacitat, resolucions d’acolliment) bé amb foto o bé escanejats i en format pdf.

4. Trametre la documentació esmentada al punt 3 per correu electrònic a l’adreça del centre corresponent fins el dia 10 de juliol de 2020:

• Institut Sòl de Riu, Alcanar:
o e3007087@xtec.cat
o Ruta TALC1 (Alcanar Platja-Alcanar)

• Institut Escola Agustí Barberà, Amposta:
o e3013099@xtec.cat
o Ruta TAMP1 (El Poble Nou del Delta-Amposta)

• Institut Ramon Berenguer IV, Amposta:
o e3000329@xtec.cat
o Ruta TAMP1 (El Poble Nou del Delta-Amposta)

• Institut de Tecnificació, Amposta:
o e3010888@xtec.cat
o Ruta TAMP1 (El Poble Nou del Delta-Amposta)

• Col·legi Sagrat Cor, Amposta:
o e3000299@xtec.cat
o Ruta TAMP1 (El Poble Nou del Delta-Amposta)

• Centre L’Àngel, Amposta:
o e3006599@xtec.cat
o Rutes TEAM1 (Amposta-Amposta), TEAM2 (Ulldecona-Amposta per
l’interior), TEAM3 (Ulldecona-Amposta per la costa) i TEAM4 (Sant Jaume
d’Enveja-Amposta)

• Institut Les Planes, Santa Bàrbara:
o e3008456@xtec.cat
o Rutes TSBA1 (Godall-Santa Bàrbara), TSBA2 (Mas de Barberans-Santa
Bàrbara) i TSBA3 (Freginals-Santa Bàrbara)

• Escola Ramón y Cajal, Ulldecona:
o e3004463@xtec.cat
o Ruta TULL1 (L’Arion-Ulldecona)

• Institut Manuel Sales i Ferré, Ulldecona:
o ies-manuel-sales@xtec.cat
o Ruta TULL2 (Les Ventalles-Ulldecona)

 

Menjador

es famílies de l’alumnat interessat en els ajuts individuals per l’assistència a menjadors escolars (AIM) per a curs 2020-2021, han de demanar-ho a través del centre educatiu corresponent, mitjançant l’imprès de sol•licitud específic i cal que adjunten, si és el cas, la documentació que correspongui. El termini acaba el 15 de juliol de 2020
 
El procediment per a presentar la documentació és el següent:
 
1. Els centres educatius comunicaran a les famílies, pel canal que considerin oportú, l’obertura del termini de convocatòria per a sol•licitar els ajuts individuals de menjador i la forma (presencial i/o electrònica, horaris, etc.) per a presentar-la al centre
 
2. La família de l’alumnat interessat recollirà o rebrà, pel canal que el centre educatiu consideri oportú, la documentació següent:
 
• Imprès de sol•licitud d'ajut individual de menjador escolar, on s’hi inclouen les Instruccions del procediment de sol•licitud per a les famílies de l'alumnat interessat.
 
3. Cal emplenar i signar l’imprès de sol•licitud.
 
4. En funció de les tres situacions en què es trobi l’alumnat cal fer el següent:
 
• A l'alumnat sol•licitant que ja hagi sol•licitat ajut de menjador el curs anterior, el 2019-2020, i que no hagi canviat de residència o de situació familiar, ha de presentar: 
o La sol•licitud emplenada i signada, 
 
• A l'alumnat sol•licitant que ja hagi sol•licitat ajut de menjador el curs anterior, el 2019-2020, i que hagi canviat de residència o de situació familiar, ha de presentar:
o La sol•licitud emplenada i signada, 
o La documentació que justifique la variació familiar (nous convenis reguladors, custòdies compartides, certificats de defunció, noves resolucions de discapacitat, resolucions d’acolliment)
 
• A l'alumnat sol•licitant que demana per primer cop aquests ajuts, ha de presentar:
o La sol•licitud emplenada i signada, 
o Els documents d'identitat de la unitat familiar,
o Si cal, altra documentació (convenis reguladors, custòdies compartides, certificats de defunció, resolucions de discapacitat, resolucions d’acolliment).
 
5. Presentar la documentació esmentada al punt 3 al centre educatiu que els correspongui, d’acord amb les instruccions rebudes pel seu centre fins el dia 15 de juliol de 2020:
 

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.