El Ple

El Ple és integrat per tots els Consellers i Conselleres com a membres de ple dret i sota la presidència del President/a.

Les competències del Ple són les següents:

 1. Elegir el President del Consell Comarcal.
 2. Establir l'organització del Consell Comarcal.
 3. Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances.
 4. Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
 5. Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari.
 7. Aprovar els plans comarcals.
 8. Exercir la potestat expropiatòria.
 9. Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 10. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l'exercici de activitats econòmiques.
 11. Delegar competències en els municipis.
 12. Aprovar la plantilla de personal, la fixació de la quantia de les retribucions fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això d'acord amb les Normes Reguladores de la Funció Pública Local i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
 13. Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i administracions públiques.
 14. Exercir accions administratives i judicials en matèries de la seva competència.
 15. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 16. Alienar el patrimoni.
 17. Votar la moció de censura al President/a.
 18. Nomenar i separar el/la Gerent.
 19. Aprovar el Programa d'Actuació Comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
 20. Aprovar els plans i programes urbanístics les competències de les quals tingui com a pròpies o en règim de delegació.
 21. Exercir les altres atribucions que expressament li assignin les Lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

 El ple ordinari del Consell Comarcal del Montsià se celebra el primer dimecres no festiu dels mesos imparells (bimensual). El formen tots els càrrecs electes de la corporació

 • Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Muncipal (ERC-AM)
 • Candidatura de Progrés (CP)
 • Junts
 • En comú Guanyem (ECG)

Ordres del dia previs a la celebració del Ple

Actes del Ple

Subscriure a

Col·labora